::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


โครงการฝึกอบรม
สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

** ขยายระยะเวลาการส่งใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 **
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ : 086-2474912 หรือ แฟกซ์ใบสมัคร : 044-370731
หนังสือผู้ว่า จังหวัดสุรินทร์ 19-Feb-2014
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

12-Feb-2014
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
12-Feb-2014
แผนปฏิบัติการฝึกอบรม อปท. ประจำปีงบประมาณ 2557 12-Feb-2014
กำหนดการฝึกอบรม อปท. ประจำปีงบประมาณ 2557 12-Feb-2014

  กลับหน้าหลัก  

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731