::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

โครงการฝึกอบรม
สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ : 086-2474912 , Line : yupha2516
หรือ แฟกซ์ใบสมัคร : 044-370732-5 ต่อ 114
หรือ E-mail : yupha0214@gmail.comแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร " การประมาณราคางานทางและสะพาน" 24-May-2016
ใบสมัครอบรมหลักสูตร " การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ" 27-Apr-2016
แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม 21-Mar-2016
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงาน" 01-Mar-2016
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคักเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและเขียนแบบงานทางด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Road Pack" 29-Feb-2016
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก " (เพิ่มเติม) 16-Feb-2016
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก" 03-Feb-2016
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและเขียนแบบงานทางด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Road Pack" 29-Jan-2016
     
     
1. หนังสือ เรื่องโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 01-Dec-2015
2. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (อปท.)ปี 2559 01-Dec-2015
3. สอบถามข้อมูลและเบอร์ติดต่อ 01-Dec-2015
4. หลักสูตร "การควบคุมงานซ่อมสร้างโดยวิธี Pavement In-Place Recycling" 01-Dec-2015
5. หลักสูตร "การประมาณราคางานทาง" 01-Dec-2015
6. หลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทาง" 01-Dec-2015
7. หลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างสะพาน" 01-Dec-2015
8. หลักสูตร "การสำรวจและเขียนแบบงานทางด้วยโปรแกรม Road Pack" 01-Dec-2015
9. หลักสุตร "การออกแบบถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก" 01-Dec-2015
10. หลักสูตร "การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทางและสะพาน" 01-Dec-2015
11. หลักสูตร "การประมาณราคางานสะพาน" 01-Dec-2015
12. หลักสูตร "ด้านการปรับปรุงป้ายจราจรเพื่อความปลอดภัยรอรับการเข้าสู่ AEC สำหรับ อปท." 01-Dec-2015
13. หลักสูตร "บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงาน" 01-Dec-2015
14. หลักสูตร "การซ่อมบำรุงทางและการประมาณราคา" 01-Dec-2015
     
 

คลีนิคช่าง

 
คู่มือ สืบค้นข้อมูลราคาวัสดุท้องถิ่น 18-Mar-2015
     
     

 


  กลับหน้าหลัก  

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731