::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

โครงการฝึกอบรม
สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ : 086-2474912 , Line : yupha.drr5
หรือ แฟกซ์ใบสมัคร : 044-370732-5 ต่อ 115
หรือ E-mail : yupha0214@gmail.comแจ้งรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 " 01-Nov-2018
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนแบบงานทางโดยใช้โปรแกรม Road Pack" 01-Nov-2018
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางของทางราชการด้วยอิเล็กทอรนิกส์" 01-Nov-2018
โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03-Oct-2018
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมจำนวน 2 หลักสูตร
09-Jan-2018
ขอยกเลิกโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานซ่อมบำรุงถนนลาดยางและถนนคอนกรีต" 09-Jan-2018
ใบสมัครและรายละเอียด โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร "การสำรวจและการประมาณราคางานซ่อมบำรุงและงานซ่อมบำรุงพิเศษ" 28-Apr-2017
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "งานซ่อมสร้างด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling" 30-Nov-2016
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ "
30-Nov-2016
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ "
30-Nov-2016
โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 21-Oct-2016
ใบสมัคร 21-Oct-2016
     
     
 

คลีนิคช่าง

 
คู่มือ สืบค้นข้อมูลราคาวัสดุท้องถิ่น 18-Mar-2015
     
     

 


  กลับหน้าหลัก  

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731