.

 

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ
( Self  Assessment  Report  :  SAR )ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ ขทช.  
กรอบข้อเสนอ 59  
เอกสารลงนามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559  
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.1  
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.2 -01  
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.2 - 02  
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.2 - 03  
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.3 -01  
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.3 -02  
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.3 -03  
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.3 -04  
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.3 -05  
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.3 -06  
     
     


   

  กลับหน้าหลัก  

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731