::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ
( Self  Assessment  Report  :  SAR )ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ทชจ. 09-Mar-2015
แบบฟอร์ม P-1 ตัวชี้วัด 4.3 09-Mar-2015
แบบฟอร์ม P-2 ตัวชี้วัด 4.3 09-Mar-2015
แบบฟอร์ม P-3 ตัวชี้วัด 4.3 09-Mar-2015
แบบฟอร์ม ตัวชี้วัด 4.1 09-Mar-2015
แบบฟอร์ม ตัวชี้วัด 4.2 ส่วนภูมิภาค 09-Mar-2015


   

  กลับหน้าหลัก  

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731