::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ORGANIZATION  GOVERNANCE


 วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรม  ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  องค์การ  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรม
3)  เพื่อสร้างการยอมรับ  ความน่าเชื่อถือ  ความไว้วางใจ  ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ  ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ
1)  ด้านรัฐ  สังคม และสิ่งแวดล้อม
2)  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3)  ด้านองค์การ
4)  ด้านผู้ปฏิบัติงาน

  เอกสารประกอบ

 
แผ่นพับประชาสัมพันธ ข้อมูล Presentation


 กลับหน้าหลัก  

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731