::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน1.การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง
23-Jul-2015
2.การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1) 23-Jul-2015
3.การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบทมาตรา 39 /1 วรรค 1 23-Jul-2015
4.การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1) 23-Jul-2015
5.ออกหนังสือรับรองผลงาน 23-Jul-2015
6.คืนหลักประกันเงินล่วงหน้า 23-Jul-2015
7.คืนหลักประกันสัญญา 23-Jul-2015
8.การขออนุญาตปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48 วรรค 1) 23-Jul-2015
9.การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ในเป็นทางเข้า-ออก ทางหลวง
(ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1)
23-Jul-2015
10.การขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกมาตรา 61)
23-Jul-2015
11.การให้บริการทดสอบวัสดุ 23-Jul-2015
12.รับรองแนวเวนคืน 23-Jul-2015
13.การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน 23-Jul-2015
     
แบบฟอร์มคำขออนุญาตใดๆในเชตทางหลวง 06-Aug-2015


   

  กลับหน้าหลัก  

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731