::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสรุปการรวบรวมข้อมูลผลงานโครงการศึกษาและการจัดทำแผนแม่บท Master Plan
การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 1)
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

รายชื่อจังหวัด จำนวน อปท. ทั้งหมด จำนวน อปท. ที่เปลี่ยนแปลง จำนวน อปท. ที่ได้รับรายงาน (%) ที่ส่ง หมายเหตุ
1 นครราชสีมา
334 334 334 100 %

-

2 ชัยภูมิ 143 143 143 100 % -
3 บุรีรัมย์ 209 206 206 100 % -
4 สุรินทร์ 173 174 174 100 % -
รวม 859 857 857 100 % -


หมายเหตุ

- จำนวน อปท. ทั้งหมด 1205 แห่ง
- ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  วันที่  30  ก.ย.  2550
- บุรีรัมย์จากจำนวน 209 อปท. เหลือ จำนวน 206 อปท.
- สุรินทร์จากจำนวน 173 อปท. เพิ่มเป็น จำนวน 174 อปท.

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731