::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โครงข่ายทางหลวงชนบท
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนสายทาง ระยะทางรวม (กม.) ชนิดผิวจราจร หมายเหตุ
ลูกรัง (กม.) ลาดยาง (กม.) คอนกรีต (กม.)
1 จังหวัดนครราชสีมา 70 1,475.489 44.414 1,420.403 10.672
2 จังหวัดชัยภูมิ 45 730.021 162.743 585.601 13.675
3 จังหวัดบุรีรัมย์ 65 1,116.200 127.480 988.720 -
4 จังหวัดสุรินทร์ 52 945.966 177.075 759.088 9.803
รวมทั้งสิ้น 232 4,267.676 511.712 3,753.812 34.150

ข้อมูล  ณ  วันที่  26  มีนาคม  2553
02-Apr-2010
แผนที่โครงข่ายทางหลวงชนบท
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

   
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา   แผนที่จังหวัดชัยภูมิ   แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
         
       
แผนที่จังหวัดสุรินทร์      
       


สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731