::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


องค์ความรู้
ของ  สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง "มาตรฐานและแนวทางการติดตั้งงานป้ายจราจร"
27-Mar-2018
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง "แนวทงการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ (ARMS) และการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (RSA) บนถนนทางหลวงชนบท"
26-Feb-2018
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง "การเตรียยมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจ"
30-Jan-201


หนังสือคู่มือการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
เทคนิคสู่ความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสำรวจและเขียนแบบทาง
เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุ
เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มืองานสารบรรณ
คู่มือการจัดแถลงข่าวอย่างมืออาชีพ
พระราชบัญญัติ ทางหลวง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ.2535
คำอธิบายพิกัดน้ำหนักบรรทุก ตามร่าง ประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
บันทึกการจับกุมข้อหาหรือฐานความผิด ใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักหรือบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ฯ
อปท.สามารถยกหรือโอนถนนที่ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นแล้วให้ ทช. ได้หรือไม่
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์
ปิโตเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตร ขึ้นไปกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น
การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
การนับระยะเวลาการปรับ
การปรับ
ระยะเวลาการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและตรวจรับพัสดุ
การสำรวจและเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
การสำรวจ
การควบคุมงานก่อสร้างทาง
การประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นโดยใช้สายตา (4S) ท้องถิ่น
การวางแผนงบประมาณการซ่อมบำรุงทางโดยใช้ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น (LMMS)
กระบวนการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุหมอทาง

  

  

โดย : คณะทำงานเพื่อปฏิบัติภารกิจตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 4.1  
 

  กลับหน้าหลัก  

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731