จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Facebook/Nmgames


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
"ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก"
   

สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมงาน สายสัมพันธ์ ฉันพี่น้อง ทช.
21-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเสนอแผนงาน โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ (Maga project)

21-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมคัดเลือกสายทางโดดเด่น
21-Jul-2014
ผอ.สตว.ลงพื้นที่ตรวจเอกสาร qcs. ปี 2557
18-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการ เพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ของกรมทางหลวงชนบท ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร
.
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมพิจารณาแบ่งความรับผิดชอบการสำรวจออกแบบ
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรมหลักสูตร 'การปรับปรุงป้ายจราจร เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" ผ่านระบบ VDO conference

18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" งานสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง
สาย 3062 บ้านหนองจาน - บ้านโสกด
ู่
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธ๊ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2557
17-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกิจกรรม "รักษ์ทาง - รักถิ่น" สายนม.1049 แยก ทล.2 - บ้านโคกสูง

15-Jul-2014

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3126 แยก ทล.206 - บ้านสัมฤทธิ์

07-Jul-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3036 แยก ทล. 226 - บ้านพิมาย

07-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานการประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน"
สาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ้านโคกไผ่

01-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.304-บ้านท่ามะปรางค์
04-Jun-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3
(ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

23-May-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
09-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557

27-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสบการณ์การควบคุมงาน
ก่อสร้างฐานรากสะพานขนาดใหญ่

25-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
25-Jun-2014


สนง.ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.6031
บ้านดอนขุนสนิท - บ้านตะคร้อ

24-Jul-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์
คืนความสุขให้คนในชาติ"

24-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ณ พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
23-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมงาน "พิธีตักบาตรเพื่อความปรองดองสมานฉันธ์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
23-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ วัดบ้านน้ำลาด อ.เทพสถิต

21-Jul-2014

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731