จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง นายช่างโยธาและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

17-Aug-2015
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
28-Jul-2015

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการใช้กล้อง Total Station
14-Aug-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
14-Aug-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท
14-Aug-2015
สทช. 5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีเปิดโครงการถนนดีทั่วไทย ผ่านระบบ VDO Conference
14-Aug-2015
สทช. 5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรมหลักสูตรการก่อสร้างและการออกแบบทางจักรยาน
ผ่านระบบ VDO Conference

14-Aug-2015
สทช. 5 (นครราชสีมา) ประชุมกลุ่มวิชาการฯ
14-Aug-2015
สทช. 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO Conference
14-Aug-2015
สทช.5 ร่วมพิธีเปิดโครงการถนนดีทั่วไทย ผ่านระบบ VDO Conference
04-Aug-2015
สทช.5 ร่วมประชุมคู่มือประชาชนและอนุญาตบริการ 14 กระบวนงาน ผ่านระบบ VDO Conference

24-Jul-2015
สทช.5 ประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามแนวแผนปฏิบัติ
การบริหารความเสี่ยง

24-Jul-2015

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านจ้อ - บ้านดงเปือย
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านพยุงมิตร - บ้าน
คลองสมบูรณ์

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.1017
แยก ทล.2 - บ้านเตยกระโตน

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ.โคกขมิ้น - บ.โคกกระดวด

01-Jul-2015

สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร การซ่อมบำรุงทางและการประมาณราคางานผิวทาง คสล.และผิวทาง AC

21-Jul-2015
สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบทางและสะพานตามแบบมาตรฐาน อปท."
16-Jul-2015
สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ "
16-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ควบคุมคุณภาพผิวทาง AC,ผิวทาง คสล,ผิวทางเคพซิล"

18-Jun-2015


ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาต
27-Aug-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ
27-Aug-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บ้านสีคิ้ว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

25-Aug-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บ้านสระว่านพระยา อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

25-Aug-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บ้านห้วยยาง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

25-Aug-2015

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731