จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

26-Mar-2015
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

17-Mar-2015
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

23-Feb-2015

 
>>>มุมความรู้
 
ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014

ผส.ทช.ที่ 5 ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สายแยก ทล.2369 - บ.เต็งเตี้ย
19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ครั้งที่ 3
19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมแผนยุทธศาสตร์ กรมทางหลวงชนบท
19-Mar-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC
สายแยก ทล.2389 - แยก ทช.ชย.4017

19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมตรวจรับงาน โครงการบูรณะทางหลวงชนบทหลายหลัก
สาย ชย. 4015 แยก ทล. 2055 - บ.ห้วยกุ่ม

19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC
สายแยก ทช.นม.3044 - บ.โนนสมบูรณ

19-Mar-2015
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ Vdo Conference
26-Feb-2015

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านหนองนา - ลำปลาบมาศ
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน " สายแยก ทล.2369 - บ้านเต็งเตี๊ย
07-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.3462
บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ

26-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทช.นม.3127 - บ้าน
ทุ่งสว่าง

19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.201 - บ้านเขว้า
18-Sep-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจเพื่อการออกแบบทาง"
19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา)จัดฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างคุมงาน"

19-Mar-2015
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทาง"
26-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานซ่อมสร้าง โดยวิธี
Pavenment In-Place Recycling

02-Feb-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
ทางหลวงท้องถิ่น

21-Jan-2015


แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ VDO Conference
24-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
24-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา จัดทำโครงการ รักษ์ทาง รักถิ่น ในสายทาง
สาย นม.3037 แยก ทล.226 - บ.โนนศรีคูณ

24-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย ชย.4038
19-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ประชุมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง
19-Mar-2015

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731