จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา
และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

24-Sep-2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งนายช่างโยธาและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

04-Sep-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง นายช่างโยธาและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

17-Aug-2015

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014คณะทำงานฯ ร่วมกับที่ปรึกษา มทส.ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปีงบประมาณ 2558 สายบ้านตะกอขอด - บ้านภูมิคด

01-Oct-2015
คณะทำงานฯ ร่วมกับที่ปรึกษา มทส.ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปีงบประมาณ 2558 สายบ้านจารุพัต - เกษตรสมบูรณ

01-Oct-2015
คณะทำงานฯ ร่วมกับที่ปรึกษา มทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปีงบประมาณ 2558 สายบ้านตาเมียง - บ้านปูนทรัพย์

01-Oct-2015
ผส.สพร.ลงพื้นที่ร่วมตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย บร.3047 แยก ทล.226
บ้านตูบช้าง

01-Oct-2015
นายไพโรจน์ เริงสุทธิ์ ผอ.กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.201 - บ้านหัน

29-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ มทส.ตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558/
29-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กันยายน 2558
29-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารระดับสุง ประจำเดือน กันยายน 2558
ผ่านระบบ Vdo Conference

29-Sep-2015
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมทางหลวงท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายชย.3007 แยก ทล.225 - บ้านโป่งคลองเหนือ

29-Sep-2015
สวว.สุ่มตรวจติดตาม Random Check โครงการตามระบบ QCS. ปีงบประมาณ 2558
29-Sep-2015

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558

15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านจ้อ - บ้านดงเปือย
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านพยุงมิตร - บ้าน
คลองสมบูรณ์

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.1017
แยก ทล.2 - บ้านเตยกระโตน

01-Jul-2015

สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร การซ่อมบำรุงทางและการประมาณราคางานผิวทาง คสล.และผิวทาง AC

21-Jul-2015
สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบทางและสะพานตามแบบมาตรฐาน อปท."
16-Jul-2015
สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ "
16-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ควบคุมคุณภาพผิวทาง AC,ผิวทาง คสล,ผิวทางเคพซิล"

18-Jun-2015


ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ "ทช.หมอทาง"
08-Oct-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งใหม่

06-Oct-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม 2558

06-Oct-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ "ใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปมายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"

24-Sep-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ประจำเดือน กันยายน 2558
24-Sep-2015

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731