จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

23-Feb-2015

ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ Vdo Conference
26-Feb-2015
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
26-Feb-2015
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Swot Analysis)
26-Feb-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดชั่งน้ำหนัก
26-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรมบทบาทของผู้นำการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
ผ่านระบบ Vdo conference

02-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานบำรุงปกติ
02-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมจัดเตรียมงานเรื่องโครงการเงินกู้ พร้อมจัดเตรียมงานการจัด
ทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบ Vdo conference

02-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ผ่านระบบ Vdo conference

02-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) "การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม" ผ่าน ระบบ Vdo conference
02-Feb-2015

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านหนองนา - ลำปลาบมาศ
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน " สายแยก ทล.2369 - บ้านเต็งเตี๊ย
07-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.3462
บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ

26-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทช.นม.3127 - บ้าน
ทุ่งสว่าง

19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.201 - บ้านเขว้า
18-Sep-2014

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทาง"
26-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานซ่อมสร้าง โดยวิธี
Pavenment In-Place Recycling

02-Feb-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
ทางหลวงท้องถิ่น

21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรบหลักสูตร "บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
ทางหลวงท้องถิ่น

21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทางและสะพาน"
30-Jul-2014


ทชจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนร้องเรียน สาย ชย.4014
27-Feb-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วม โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

27-Feb-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.4014
27-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
26-Feb-2015
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.ทชจ.นครราชสีมา ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ
ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

26-Feb-2015

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731