ผ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Facebook/Nmgames


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
15-Aug-2014
   

ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
19-Sep-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ
19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมประเมินสมรรถนะออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference
19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานบำรุงรักษา ระบบโครงข่ายทางหลวง
ชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผ่านระบบ VDO Conference

17-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC โดยวิธ๊
Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองม่วง - บ้านห้วยไผ่

09-Sep-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดชั่งน้ำหนัก
09-Sep-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการโครงข่าย
ทางระดับจังหวัด

09-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
03-Sep-2014
ผอ.สบณ.ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช. ทชจ.สร.และศบช.สมน
03-Sep-2014
ผอ.สบณ.ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช. ศบช.หนองกี่
28-Aug-2014

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทช.นม.3127 - บ้าน
ทุ่งสว่าง

19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.201 - บ้านเขว้า
18-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย แยก ทล.2074 - บ้าน
ห้วยมะไฟ

11-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านหนองจาน - บ้าน
โสกดู่

09-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายทางบ้านปอหมัน - บ้าน
โพนม่วง

09-Sep-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทางและสะพาน"
30-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
09-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557

27-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสบการณ์การควบคุมงาน
ก่อสร้างฐานรากสะพานขนาดใหญ่

25-Jun-2014


ทชจ.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.3013 และ ชย.3002
10-Sep-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมส่วนล่วงหน้าการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
09-Sep-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมส่วนล่วงหน้าการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
05-Sep-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วม ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช.
05-Sep-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.3001
04-Sep-2014

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731