จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีราชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
18-Jul-2018
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรถนะ ครั้งที่ 2 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
29-Jun-2018
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรถนะ ครั้งที่ 1 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
23-May-2018

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วีดิทัศน์ ประกอบงาน “One Transport for All 2018 : On the Move” 4 ปี + อนาคต คมนาคมไทย เพื่อความสุขของประชาชน
17-Jul-2018
สื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ของสำนักงาน ป.ป.ช.
17-Jul-2018

โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางตามระเบียบ QCS. ปีงบประมาณ 2562"
26-Oct-2018
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง "หนังสือราชการ"
30-May-2018
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง "การบำรุงรักษารถยนต์และการสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น"
27-Apr-2018ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ราชการสำะดวก (Gecc)
02-Nov-2018
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ วิศวกรใหญ่(นายวิศว์ รัตนโชติ)
02-Nov-2018
จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
02-Nov-2018

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3"
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำค่า K และเอกสารแบ่งงวดงานประกอบสัญญาจ้างโดยโปรแกรม Exce
ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561

 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7    โทรสาร. 0-4437-0731