จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
25-Mar-2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธา
09-Feb-2016
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
20-Jan-2016

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014ผส.ทช.ที่ 5 เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันประสูติ
ิสมเด็จประเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร

26-Sep-2016
สทช.ที่ 5 (นม.)ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามงานโครงการตามระบบ QCS.รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ 255
9
25-Sep-2016
ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน
25-Sep-2016
ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA)
25-Sep-2016
ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน
บูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สาย นม. 3139 แยก ทล.304 - บ้านคลองสะท้อน
อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

25-Sep-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) พัฒนาบุคลากร โดยเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Vdo Conference
21-Sep-2016
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามงาน
โครงการตามระบบ  QCS. รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559

21-Sep-2016
กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานสำหรับอาสาสมัคร
ทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ครั้งที่ 4/2559 และพิธีมอบใบประกาศเกียตริคุณอาสาสมัครทางหลวง
ชนบทดีเด่น ณ จังหวัดศรีสะเกษ

19-Sep-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) มอบหมาย ผอ.ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง
การรับ - การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online

16-Sep-2016
บุคลากร สายด่วน 1146 ในเขตพื้นที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เข้ารับการอบรมการใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1146

16-Sep-2016

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
26-Sep-2016
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านจ้อ - บ้านดงเปือย
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านพยุงมิตร - บ้าน
คลองสมบูรณ์
01-Jul-2015

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้กับ อปท.
12-Jul-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ" ลงพื้นที่ภาคสนาม
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ"
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ส่งเสริมองค์ความรู้แก่ อปท.ในพื้นที่
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ อปท. โดยนำคณะผู้อบรม
เรียนรู้จากสภาพพื้นที่จริง
26-May-2016


หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ดำเนินการตัดหญ้า สาย นม.1055 แยก ทล.2 - บ้านโนนแดง
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

24-Sep-2016

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731