::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

22-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
22-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิตรวจติดตามงานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายบริเวณย่านชุมชน
22-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประชุมประจำเดือนมีนาคม
21-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย ชย.3002 และ ชย.4014
21-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาร่วมพิธีเปิดสะพานมูลมะดันรัฐ
20-Mar-2017
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย ชย.3019 และ ชย.3055
16-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรองนายยกรัฐมนตรี
16-Mar-2017
บทช. ประโคนชัยช่วยเหลือชาวบ้านระงับเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
15-Mar-2017
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง สาย ชย.๔๐๔๘
15-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาจัดรายการวิทยุ “หมอทาง” ประจำเดือน มีนาคม
15-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาจัดรายการวิทยุ “หมอทาง” ประจำเดือน กุมภาพันธ์
15-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา “ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานด้านก่อสร้างทางของกรมทางหลวงชนบท”
15-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ร่วมโครงการ
“ทาความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตราลึก สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
15-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย บร.2038
10-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดาเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)
10-Mar-2017
ขทช.ชัยภูมิรับงบจังหวัด จัดโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
09-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องจุ๊บโกกี - สายตะกู
08-Mar-2017
ผอ.บทช.คง ตอนรับการติดตามตรวจเอกลักษณ์ ทช
08-Mar-2017
ผอ.ขทช. ชัยภูมิร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและควมคุมหมอกควัน
08-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิร่วมประชุมผู้ตรวจราชการสำนักนายยก
03-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ด่านชั่งน้ำหนัก
03-Mar-2017
ขทช.ชัยภูมิประชุมชี้แจ้งนโยบาย
03-Mar-2017
ขทช.ชัยภูมิจัดโครงการอำนวยความปลอดภัย
03-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิ
01-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิออกตรวจ,เตือน การบรรทุกอ้อย
01-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิตรวจเยี่ยมชุดซ่อมเมืองชัยภูมิ
01-Mar-2017
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.คอนสวรรค์
27-Jan-2017
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มกราคม 2560
27-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมจุดซ่อมบำรุงเมืองชัยภูมิ ขณะปฏิบัติงาน
สาย ชย.5024

25-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ พร้อมคณะ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.3007 แยก ทล.225 บ้านโปร่งคลองเหนือ

25-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ พร้อมคณะ ตรงจติดตามโครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.5024 แยก ทล.3007 - บ้านสามพันตา
25-Jan-2017
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่
สาย นม.3115 แยกทล.304 - บ้านเฉลียง อ.ปักธงชัย,ครบุร

25-Jan-2017
ขทช.นครราชสีมา ร่วมงาน "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

20-Jan-2017
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจำปี 2560

19-Jan-2017
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย ชย.3001,ชย.3002
ชย.3007 และ ชย.5024

17-Jan-2017
ขทช.นครราชสีมา จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิร่วมพิธีบายศรีเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2560
13-Jan-2017
ขทช.ชัยภูมิ จัดพิธีไหว้ศาลและทำบุญเพลพระ เพื่อความเป็นศิริมงคล
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560

13-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมสรุปรายงาน สถานการณ์อุบัติเหตุจังหวัด
ชัยภูมิ และปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย

06-Jan-2017
ผอ.สำนักก่อสร้างทาง เข้าตรวจเยี่ยม หน่วยอำนวยความสะดวกและ
ปลอดภัยการเดินทางบนถนนทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

06-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ตรวจสอบโครงการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23-Dec-2016
นายสมสมัย แก้วบุตรดี รส.ทช.ที่ 5 ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ

23-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ณ อำเภอ บำเหน็จณรงค์

23-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559
23-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ปรับปรุงสายทาง ชย.4051 สนับสนุนในกิจกรรม "โต้ลม
หนาวที่มอหินขาวชัยภูมิ"

19-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมเพื่อ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลเดช

19-Dec-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ตรวจติดตามโครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต สาย ชย.3007

13-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปลูกจิต
สำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชั่น

13-Dec-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ซ่อมบำรุงปกติ สาย นม.1055 - แยก
ทล.2 - บ.โนนแดง

13-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
13-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
13-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมบริจาคสิ่งของงานวัยรวมน้ำใจให้กาชาด สำหรับงาน
เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2560

08-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
เพื่อสุขภาพแข็งแรง

08-Dec-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว เข้าตรวจสอบบริเวณที่มีน้ำท่วมขังสาย
นม.1048

07-Dec-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง "ตรวจจุดดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก
อาศัย"

07-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

07-Dec-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

07-Dec-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

07-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
06-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วม ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่
สาย ชย.3013

06-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)

06-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
06-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ด
06-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัด คค.

30-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
23-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
23-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมด้านวิชาการงาน
ทางแก่ อปท.ในระดับพื้นที่"ครั้งที่ 1 /2560

22-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
22-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.4008
แยกทล.2148 - บ.ปะคำ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

22-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.4058
แยกทล.2384 - บ.คูเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

22-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
22-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ตั้งจุดตรวจยานพาหนะบนถนนทางหลวงชนบท
สายนม. 1049 แยก ทล.2 - บ.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

18-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.4058
แยกทล.2348 - บ้านคูเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

18-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความ
อาลัยแด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน
"บิดาแห่งฝนหลวง"

18-Nov-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง เข้าดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง
ทำความสะอาดและปรับแต่งภูมิทัศน์ สายนม.4009

16-Nov-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติ สาย นม.3032
16-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

16-Nov-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา พร้อมด้วย ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมติดตามและตรวจราชการผลการปฏิบัติราชการฯ
16-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมถวายผ้ากฐินพระรราชทาน
ของกรมทางหลวงชนบท

11-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีกฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท
11-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)

11-Nov-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย วางท่อ สายนม.4061 แยก ทล.2175
- บ้านหนองสะเดา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

11-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

11-Nov-2016
หมวดบำรุงทางลหวงชนบทสีคิ้ว ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติ
สาย นม.1048

08-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไป
กราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

08-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าตรวจการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ
สาย นม.1001

08-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้
ที่ได้ปลูกไว้ในช่วงฤดูฝน

02-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ เข้าดำเนินการซ่อมแซม ถนนชำรุดสาย ชย.3033
02-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ เข้าตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนสาย ชย.3055

02-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าติดตามการดำเนินงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต

01-Nov-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ดำเนินการก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ใหม

01-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการรวมพลังร่วมสร้างประวัติศาสตร์คน
โคราชร่วมแสดงความจงรักภักดี "ชาวนครราชสีมา ร้อยดวงใจ ถวาย
ความอาลัย ในหลวง"

01-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2559
01-Nov-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
01-Nov-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน
ตุลาคม 2559

31-Oct-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 5

31-Oct-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
31-Oct-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร
31-Oct-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

31-Oct-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
31-Oct-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ณ อำเภอ แก้งคร้อ

21-Oct-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ติดตั้งป้ายเตือน น้ำท่วมทางข้างหน้า
21-Oct-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดลงนาม MOU สาย นม.4007
21-Oct-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดพิธีลงนามถวายอาลัยและระลึกพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

21-Oct-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

20-Oct-2016
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพบประชาชน
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูม

20-Oct-2016
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางการปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพฯ

20-Oct-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

19-Oct-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดพิธีร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวาย
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

18-Oct-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

17-Oct-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและชี้แจงข้อปฏิบัติ ตามที่ได้
มีประกาศสำนักพระราชวังฯ

17-Oct-2016
จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

17-Oct-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2559
17-Oct-2016
ขทข.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
05-Oct-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ดำเนินการตัดหญ้า สาย นม.1055 แยก ทล.2 - บ้านโนนแดง
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

24-Sep-2016
ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสำหรับอาสามสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปี 2559
ครั้งท ี่3/2559

22-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้จัดทำโครงการ " โรงเรียนปลอดภัย เด็กไทยปลอดอุบัติเหตุ"

22-Sep-2016
ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสำหรับอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)ประจำปี 2559
ครั้งที่ 4/2559

22-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ให้การสนับสนุนกิจกรรม "เขาแผงม้า ลำพระเพลิง
Challenge 2016"

22-Sep-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
21-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ทำกิจกรรมบำรุงรักษา งานจราจรสงเคราะห
20-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ดำเนินการถมดินไหล่ทาง สาย นม.4061 แยก ทล.2175 - บ้าน
หนองสะเดา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

20-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ซ่อมบำรุงทาง สาย นม.3053 แยก ทล.202 - บ้านวังม่วง
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

20-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3059
แยก ทล.201 - บ้านห้วยบง

20-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
16-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง " กิจกรรมบำรุงข้างทาง เพื่อความปลอดภัย"
16-Sep-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นใสสะอาด

16-Sep-2016
ขทช.ชัยภูมิ มอบรางวัล โครงการภาพถ่ายสายทางและสะพานในเส้นทางหลวงชนบท
แก่ผู้ชนะการประกวด

05-Sep-2016
ขทช.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

05-Sep-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนสิงหาคม
01-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ตรวจรับงานโครงการงานฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรีซีล
สาย นม.3127

01-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทาง สาย นม.4033
01-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง บำรุงปกติสะพาน ชุมชนบ้านสะแทด
31-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ร่วมตรวจสภาพของงานแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา

31-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"
31-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559
31-Aug-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.จัตุรัส
26-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
26-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ วิทยุ หมอทาง
25-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา พร้อมตรวจเอกสารโครงการตามระบบ QCS.
25-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ร่วมตรวจสอบคืนค้ำตามประกันสัญญา
18-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
18-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา รับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานเอกลักษณ์ทาง ทช.
18-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

18-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
18-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

18-Aug-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
17-Aug-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี"
17-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง รับการตรวจเอกลักษณ์ทาง ทช.
17-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว รับการตรวจเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 1
17-Aug-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนสนับสนุนการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดชัยภูม
05-Aug-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมรักษ์ทาก รักถิ่น สาย ชย.4022
03-Aug-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
03-Aug-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดชัยภูม
03-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ตรวจติดตามประเมินสร้างบ้านสร้างแบรน(4S)
02-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง "เปลี่ยนป้ายจราจร"
02-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
02-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ หมอทาง
28-Jul-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
28-Jul-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ หมอทาง
25-Jul-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559
25-Jul-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว สำรวจเพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
13-Jul-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
13-Jul-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559
13-Jul-2016
ผอ.ขทช.นม.ฟังการชี้แจงรายละเอียดการเวรคืน อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
11-Jul-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจโดยใช้ธรรมะ
11-Jul-2016
ขทช.ชัยภูมิ เข้าดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพร
11-Jul-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน
30-Jun-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานลอยคนเดินข้าม
30-Jun-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการคมนาคม
22-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
22-Jun-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูม
22-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง"
22-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
15-Jun-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
13-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี
13-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2559
08-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการ "รักษ์ทาง รักถิ่น"
08-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
08-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559
08-Jun-2016
ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว รับมอบเครื่องออกกำลังกาย จากบริษัท นำตาลครบุรี จำกัด
มหาชน

31-May-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจักราช
31-May-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วม "สภากาแฟ"
31-May-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี"
24-May-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
24-May-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
24-May-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559
23-May-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
19-May-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะผิวทางลาดยาง สาย ชย.4022
19-May-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธี
"วันฉัตรมงคล"

12-May-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทซับใหญ่ ร่วมกับ อบต.บ้านไร่ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง
ต.บ้านไร่

04-May-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน เมษายน 2559
03-May-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการตรวจเงินแผ่นดิน

03-May-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานทางถนน สาย ชย.4022
03-May-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาแล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ป้ายทะเบียนรถสวย
03-May-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในการตรวจสอบ
การก่อสร้างช่องทางจักรยาน

27-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา วางพวงมาลาถวายสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน เมษายน 2559
27-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
22-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
22-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.เนินสง่า
21-Apr-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทซับใหญ่ เฝ้าระวังและอำนวยความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

21-Apr-2016
ผส.ทช.ที่ 5 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ขทช.ชัยภูมิ
20-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
20-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
20-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ช่วยภัยแล้ง ต.กุดตุ้ม
20-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
19-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS
18-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยฯ ในโครงการ "หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

18-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และ
วันขึ้นปีใหม่ไทย

18-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันจักรี)
18-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมจุดบูรณาการร่วม
18-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมถวายเครื่องสักการะ"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

01-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2559
31-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559
29-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
25-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.ภักดีชุมพล
25-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่นที่ สาย ชย.2004 , ชย.4008 และ 4005
24-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคและงานวิจัยด้านการเกษตร
24-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเตรียมพื้นที่รับเสด็จฯ ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูม

24-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา ตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช.
22-Mar-2016
นายธนะชัย อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่องความปลอดภัยทางถนนและเครื่องจักร

21-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559
21-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา เตียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง
14-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ ทช.หมอทาง
14-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ช่วยภัยแล้ง ต.นาเสียว
07-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ อ.แก้งคร้อ
03-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
03-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุน รถบรรทุกน้ำ ช่วยภัยแล้ง ต.ภูแลนคา
26-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง
26-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
23-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดประชาคมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ชย.4025
23-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดประชาคมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ชย.3019
23-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดประชาคมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ชย.3003
23-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ นำเครื่องจักรขนย้ายท่อเพื่อช่วยภัยแล้ง บ้านดอนกู่ อ.เมืองชัยภูม
23-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง
18-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
18-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.บ้านแท่น
18-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดงานและเข้าร่วมงาน
กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ

17-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
17-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาด
15-Feb-2016
ิขทช.นครราชสีมา ร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานส่วนราชการ "โคราชเกมส์" ครั้งที่ 1
15-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในส่วนภูมิภาค

15-Feb-2016
บทช.ซับใหญ่ นำเครื่องจักรเข้าซ่อมสาย ชย.4035
12-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ชุดซ่อมเมือง นำเครื่องจักรเข้าซ่อมบำรุงปกติ สาย ชย.3016
12-Feb-2016
บทช.ภูเขียว นำเครื่องจักรเข้าซ่อมบำรุงปกติ สาย ชย.4008
12-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมกำกับและตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
12-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ระหว่างบ้านชวน - บ้านเพชร

04-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
บ้านสะพานหิน - บ้านสะพานยาว

04-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย ชย.4030
04-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
02-Feb-2016
บทช.ซับใหญ่ นำเครื่องจักรเข้าซ่อมสาย ชย.4035
01-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.คอนสาร
01-Feb-2016
บทช.ภูเขียว นำเครื่องจักรเข้าซ่อมบำรุงปกติ สาย ชย.4005
01-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ชุดซ่อมเมือง นำเครื่องจักรเข้าซ่อมบำรุงปกติ สาย ชย.5024
01-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ "ทช.หมอทาง"
29-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
27-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
27-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากรถบรรทุกขนาดใหญ่
27-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ออกตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อกรวดขันรถบรรทุกอ้อยที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด
27-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
25-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
21-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองม่วง
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

21-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
21-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
20-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
20-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
20-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.5042 แยก ทล.4035
บ้านหนองไผ่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

18-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ชุดซ่อมเมือง ปรับปรุงป้าย สาย ชย.3007
18-Jan-2016
บทช.ซับใหญ่ นำเครื่องจักรเข้าซ่อมสาย ชย.4035
18-Jan-2016
บทช.ภูเขียว ปรับปรุงป้าย สาย ชย.2004
18-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย ชย.3009
18-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
14-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2559
12-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา ไหว้ศาลเจ้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
12-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
12-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2559
12-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ไหว้ศาลพระวิษณุ และศาลเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559
11-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
08-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
08-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
08-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมรับฟังการแถลงข่าว การจัดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด ประจำปี 2559
08-Jan-2016
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ขทช.นครราชสีมา ร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่ จาก ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
05-Jan-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5
(นครราชสีมา)

05-Jan-2016
นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และ นาย สุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
2559 ณ จุดบริการอำเภอวังน้ำเขียว

05-Jan-2016
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
และ พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

04-Jan-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนของแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
04-Jan-2016
บทช.ซับใหญ่ นำเครื่องจักรเข้าซ่อมสาย ชย.4035
30-Dec-2015
บทช.ภูเขียว นำเครื่องจักรเข้าซ่อมอุดหลุมบ่อจุดอันตราย สาย ชย.4008
30-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12 / 2558
30-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2559 จังหวัดชัยภูม

30-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
28-Dec-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่
28-Dec-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วกิจกรรม สทช.5 กีฬาสัมพันธ์ 2558
28-Dec-2015
ขทช.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพาน สาย นม.3115
แยก ทล.304 - บ้านเฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

28-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ อ. หนองบัวระเหว

28-Dec-2015
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558
22-Dec-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น"
22-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย ชย.3001, ชย. 3002, ชย.3007,ชย.3055
21-Dec-2015
บทช.ภูเขียว นำเครื่องจักรเข้าซ่อมอุดหลุมบ่อสาย ชย.3012
18-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด
18-Dec-2015
บทช.ซับใหญ่ นำเครื่องจักรเข้าซ่อมสาย ชย.4036
18-Dec-2015
ขทช.นม. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

17-Dec-2015
ขทช.นม.ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 58
17-Dec-2015
ขทช.นม.จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
17-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับนายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่ฯ
และผู้ตวรจ คค. นายสิรภพ จึงสมาน กับคณะ วปอ.

17-Dec-2015
ขทช.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บ้านดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

15-Dec-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด ศาลาทางหลวงและทางจักรยานนครราชสีมา
15-Dec-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง
15-Dec-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมโครงการ "Bike For Dad"
15-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Vdo Conference
14-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม "Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ"
14-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเตรียมพร้อมก่อนปั่นจริง "Bike For Dad"
09-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราชา
09-Dec-2015
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ เข้าตรวจเยี่ยมสายทาง ชย.3055 ขี้เหล็กน้อย - ขี้เหล็กใหญ่
09-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
09-Dec-2015
นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจงานจังหวัดนครราชสีมา
08-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการตรวจติดตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

08-Dec-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ด ีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558
03-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ จัดพิธีจุดเทียนชัยและถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

03-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ สาย ชย. 3011
02-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ นำเครื่องจักรเข้าซ่อมไหล่ทาง สาย ชย. 4021
02-Dec-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ" จังหวัดเคลื่อนท"ี่
02-Dec-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2558
30-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสู่ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

24-Nov-2015
ขทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
23-Nov-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
20-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ. อ.อบ้านเขว้า

19-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.4005
19-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558

19-Nov-2015
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว เข้ารับการตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช.
18-Nov-2015
นายธนะชัย อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

18-Nov-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
18-Nov-2015
ผอ.ขทช.นม.ร่วมพิธีวางพายพุ่มและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

17-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
17-Nov-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

12-Nov-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง
11-Nov-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร "ภาคบริหารโลหิตแห่งชาติ ที่ 5 จ.นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"

11-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการปั่นจักรยาน Bike for Dad 2015
09-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย ชย.4036 บ้านตาเนิน
09-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ ถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองชัยภูม
09-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่ง
ทางถนนระยะเร่งด่วน สาย ชย.4022 และ ชย.4025

04-Nov-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ "ทช.หมอทาง"
02-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า"
02-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่ง
ทางถนนระยะเร่งด่วน สาย ชย.4038

02-Nov-2015
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558
27-Oct-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
,27-Oct-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ "ทช. หมอทาง"
27-Oct-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช
27-Oct-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ตั้งจุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย นม.3032
แยกทล.201 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

20-Oct-2015
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558
16-Oct-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมตรวจความพร้อมสถานที่อาคาร "ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5
จ.นครราชสีมา "

15-Oct-2015
ขทช.นครราชสีมา พร้อมรับการตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช.
15-Oct-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน สาย ชย.3003

15-Oct-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท
13-Oct-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
13-Oct-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน สาย ชย.4025

13-Oct-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมงานสถาปนากรมทางหลวงชนบทครบรอบ 13 ปี
13-Oct-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ "ทช.หมอทาง"
08-Oct-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งใหม่

06-Oct-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม 2558

06-Oct-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ "ใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปมายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"

24-Sep-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ประจำเดือน กันยายน 2558
24-Sep-2015
ขทช.ชัยภูมิ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายชั้นตอนการรายงานผ่านระบบ Line (E-Roading)
โครงการถนนดีทั่วไทย

15-Sep-2015
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือนกันยายน 2558
15-Sep-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดสะพาน "ศรีสุขสำราญพัฒนา"
15-Sep-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ระบบสินทรัพย์ผ่าน Web online "
15-Sep-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
15-Sep-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ "ทช.หมอทาง"
08-Sep-2015
ขทช.ชัยภูมิ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายขั้นตอนการรายงานผ่าน LINE (E - Roading)
โครงการถนนดีทั่วไทย

08-Sep-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผ่านระบบ VDO Conference

08-Sep-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย ชย. 4036
04-Sep-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมบูรณาการอาคารร้านค้าที่ลุกล้ำเขตทางหลวง
04-Sep-2015
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ตรวจสอบสายทาง ชย.3001 พร้อมให้คำแนะนำ
02-Sep-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ "ทช.หมอทาง"
02-Sep-2015
ขทช.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงทางเพื่ออำนวยความสะดวก
สำหรับผู้ใช้จักรยาน สาย นม.3140

01-Sep-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองปี 2558
31-Aug-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
31-Aug-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาต
27-Aug-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ
27-Aug-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บ้านสีคิ้ว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

25-Aug-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บ้านสระว่านพระยา อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

25-Aug-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บ้านห้วยยาง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

25-Aug-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ประจำเดือน สิงหาคม 2558
21-Aug-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม " Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ "
18-Aug-2015

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ อำเภอบำเหน็จณรงค์

21-Aug-2015

ขทช.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.3001
17-Aug-2015
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558
17-Aug-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส มหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

14-Aug-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
14-Aug-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

14-Aug-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

14-Aug-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ "ทช.หมอทาง"
13-Aug-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมซักซ้อมการรายงานงบกระตุ้นเศรษฐกิจฯ
ผ่านระบบ Application Line

13-Aug-2015
ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคติดต่อฯ
13-Aug-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง"
13-Aug-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา พร้อมบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี 2558
13-Aug-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานฯและรับมอบโล่ขอบคุณ
ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนฯ

07-Aug-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมตรวจงาน ณ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
29-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย ชย.3002 และสาย ชย.3013
29-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
29-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.หนองบัวแดง

24-Jul-2015
ผอ.ขทช.นม.ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการก่อสร้างถนนสาย ฉ
ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

21-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมเชิงปฎิบัติการ อปท. กลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2558
21-Jul-2015
ทชจ.ชัยภูมิ จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก และร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
สาย ชย.3033

21-Jul-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมรับฟังการบรรยายและแชร์ข้อมูลความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ
16-Jul-2015
สทช.5 ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย นม.1020 แยก ทล.2 - บ้านหนองปลิง
16-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเร่งรัดติดตามงาน
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO Conference
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2558
18-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2558

16-Jul-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงาน "จังหวัดเคลื่อนที่"
16-Jul-2015
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558
16-Jul-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย ชย.3001 และสาย ชย. 3013
16-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558
09-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามโครงการเงินกู้ฯ ผ่านทางระบบ VDO Conference
และ Intranet

09-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ช่วยภัยแล้ง สาย ชย.3019
09-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ปรับปรุงถนนสาย ชย.3019 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง
09-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจติดตามและและเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ QCS. ชัยภูม
03-Jul-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย นม.3010 แยกทล.226 - บ้านพิทักษากร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

02-Jul-2015
ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว จัดประชุมชี้แจง การติดตั้งป้ายฯ
02-Jul-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
30-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย นม.4035 แยก ทล.2166 - อ.จักราช จ.นครราชสีมา

30-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย นม.4043 แยก ทล. 2175 - บ้านผักกาดหญ้า อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

30-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงาน "จังหวัดเคลื่อนที่"
30-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายแยก ทล.2369 - บ้านเต็งเตี้ย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

30-Jun-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2558
29-Jun-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olimpic Day 2015
25-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ " ทช.หมอทาง "
25-Jun-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.เทพสถิต
25-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมอบรมกลุ่มย่อยการใช้ระบบติดตามและประเมินผลฯ
23-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมงานสำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับฯ
23-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมแก้ไขการลักลอบขุดดิน ดูดทราย อันมิชอบด้วยกฏหมาย
23-Jun-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ช่วยภัยแล้ง ต.ห้วยบง
22-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งฯ
22-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
19-Jun-2015
ขชช.ชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/58
15-Jun-2015
ขชช.ชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/58
15-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558
12-Jun-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ฯ
12-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
12-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง"
12-Jun-2015
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558
12-Jun-2015
ขทช.ชัยภูมิ จัดโครงการกิจกรรม 5 ส " Big Cleaning Day"
29-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน "
จังหวัดชัยภูม

29-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปี 2558

28-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.3013
26-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ,ศบช.ซับใหญ่และศบช.ภูเขียว ร่วมให้การต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน
26-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.เกษตรสมบูรณ์
20-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.3003
20-May-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง"
19-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2558
18-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ
18-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย. 3019
18-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.3011
18-May-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
11-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมงานวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
11-May-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ " ทช.หมอทาง "
11-May-2015
ขทช.นครราชสีมา ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
06-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ จัดโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น สาย ชย.4014
06-May-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
27-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ต.กุดน้ำใส
27-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.3002
27-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.2004
27-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนรถไฟรางคู่
27-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ รมช.คมนาคม ตรวจราชการ พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยฯ
17-Apr-2015
ผส.ทช.5 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ขทช.ชัยภูมิ
17-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมสรุปการปฏิบัติงานป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
17-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ขทช.ชัยภูมิ

17-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ เปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
10-Apr-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

10-Apr-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม รักษ์ทาง - รักถิ่น
02-Apr-2015
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

02-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.3002
02-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมวางพานพุ่มพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงานวัน ราชการพลเรือนประจำปี 2558
02-Apr-2015
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
31-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา จัดรายการ "ทช.หมอทาง"
31-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนาร
31-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ ต.ธาตุทอง

31-Mar-2015
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2558
31-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ VDO Conference
24-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
24-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา จัดทำโครงการ รักษ์ทาง รักถิ่น ในสายทาง
สาย นม.3037 แยก ทล.226 - บ.โนนศรีคูณ

24-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย ชย.4038
19-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ประชุมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง
19-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะฯ
19-Mar-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการ ทช.หมอทาง
19-Mar-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะฯ
09-Mar-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
06-Mar-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.4017 และสาย ชย.2004
06-Mar-2015
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย
06-Mar-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการ " ทช.หมอทาง "
06-Mar-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการ "ทช.หมอทาง"
06-Mar-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนร้องเรียน สาย ชย.4014
27-Feb-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วม โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

27-Feb-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.4014
27-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
26-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท
09-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมาร จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท
09-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะฯ
09-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะฯ
09-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
09-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดกิจกรรม รักษ์ทาง รักถิ่น
02-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
30-Jan-2015
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
29-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงาน กีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์
29-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาทุน สร้างหอพญาแล
29-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
28-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

28-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.๙ับใหญ่
28-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
26-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงาน วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
21-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
21-Jan-2015
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
16-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม ที่ นครราชสีมา
16-Jan-2015
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลกีฬาวูซ
07-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา

07-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ขอพร ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ เนื่องในวาระดิถีชึ้นปีใหม่ 2558
14-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดชัยภูม

14-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ไฟฟ้าแสงสว่างสาย ชย.3001
14-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558
14-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
14-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ให้บริการประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558
14-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ไหว้ศาลพระวิษณุ และศาลเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558
14-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ขอพร ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
08-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
08-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ไหว้ศาลพระวิษณุ และศาลเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558
08-Jan-2015
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2557
06-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ เปิดศูนย์ปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
06-Jan-2015
  ทชจ.ชัยภูมิ ให้บริการประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558
06-Jan-2015

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731