::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสา
   
   
หน่วย QCT. สทช. 5 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างตามระบบ QCS.
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร

16-Jan-2017
สทช.ที่ 5 ร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า
จังหวัดนครราชสีมา

16-Jan-2017
   
ผส.ทช.ที่ 5 และเจ้าหน้าที่ สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมรับฟังการอบรมหลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นการตีเส้นจราจร ผ่านระบบ Vdo Conference

29-Sep-2015
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงาน SAR รอบ 12 เดือน
29-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
24-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (LBIS)

24-Sep-2015
สตว.ติดตามตรวจสอบเอกสาร โครงการตามระบบ QCS ปี 2558 และงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ที่ ขทช.บร.

15-Sep-2015
กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโสยี ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
24-Sep-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมพิธีเปิดสะพาน "ศรีสุขสำราญพัฒนา"
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหาร ผ่านระบบ VDO Conference
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมรับฟังคำบรรยายขั้นตอนการรายงานผ่านระบบ Line (E-Roading)
โครงการถนนดีทั่วไทย ผ่านระบบ VDO Conference

15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC
สาย บ้านหนองลุมพุก - บ้านโกรกตาแป้น อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

15-Sep-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟ
ถนน สาย นม. 1001

15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมพิจารณาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ สำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลการฝึกอบรมข้าราชการกรมฯ

15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตร โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมขนส่ง
(Trans portation Engineering)

04-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตร ทบทวนบทบาทภารกิจ
ของอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)

04-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

04-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
04-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมกลุ่มวิชาการฯ
04-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการใช้กล้อง Total Station
14-Aug-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
14-Aug-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท
14-Aug-2015
สทช. 5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีเปิดโครงการถนนดีทั่วไทย ผ่านระบบ VDO Conference
14-Aug-2015
สทช. 5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรมหลักสูตรการก่อสร้างและการออกแบบทางจักรยาน
ผ่านระบบ VDO Conference

14-Aug-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ.โคกขมิ้น - บ.โคกกระดวด

01-Jul-2015
สทช. 5 (นครราชสีมา) ประชุมกลุ่มวิชาการฯ
14-Aug-2015
สทช. 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO Conference
14-Aug-2015
สทช.5 ร่วมพิธีเปิดโครงการถนนดีทั่วไทย ผ่านระบบ VDO Conference
04-Aug-2015
สทช.5 ร่วมประชุมคู่มือประชาชนและอนุญาตบริการ 14 กระบวนงาน ผ่านระบบ VDO Conference

24-Jul-2015
สทช.5 ร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลพิกัดหมุดหลักฐาน
ผ่านระบบ VDO Conference

24-Jul-2015
สทช.5 ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักรถบรรทุก
24-Jul-2015
สทช.5 เลี้ยงอาหารกลางวัน และพัฒนาสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า จ. นครราชสีมา
21-Jul-2015
สทช.5 ร่วมประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฯ
21-Jul-2015
สทช.5 ร่วมพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2558
21-Jul-2015
สทช.5 ทำบุญขึ้นตึกใหม่ อาคาร สตว.
21-Jul-2015
สทช.5 ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
16-Jul-2015
สทช.5 (นคราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล. - บ.อ่างหิน
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายหนองลุมพุก - โกรกตาแป้น
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.2068 - บ้านโสกแจ้ง

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบระบบระบายน้ำข้างทาง "
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านหนองม่วง - บ้านห้วยไผ่

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
18-Jun-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการโครงข่ายจังหวัดสุรินทร์
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม MOU
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชา
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามระบบ QCS
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT Analysis)
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบงานทางและสะพาน โดยใช้โปรแกรม
Road pack)"

18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านหนองนา - ลำปลาบมาศ
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน " สายแยก ทล.2369 - บ้านเต็งเตี๊ย
07-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.3462
บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ

26-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทช.นม.3127 - บ้าน
ทุ่งสว่าง

19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.201 - บ้านเขว้า
18-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนแบบงานทางโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์"
18-May-201518
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างทาง"
02-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจเพื่อการออกแบบทาง"
19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมกลุ่มวิชาการฯ
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันฉัตรมงคล" ประจำปี 2558
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จักฝึกอบรม "การควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับโครงการถนนดีทั่วไทย"
18-May-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกล
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ของ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมช่างควบคุมงาน
10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558

10-Apr-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมออกรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา)จัดฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างคุมงาน"

19-Mar-2015
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทาง"
26-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานซ่อมสร้าง โดยวิธี
Pavenment In-Place Recycling

02-Feb-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
พร้อมคณะ เดินทางตรวจติดตามและประเมินการตรวจราชการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5

10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2558
10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมรับฟังการชี้แจง เพื่อพิจรณาวิเคราะห์ (Tows Matrix)
02-Apr-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมออกรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
02-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรม คุณธรรมและจริยธรรม เลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการทางสายตา
02-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO Conference
31-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
31-Mar-2015
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมโครงการพิเศษโป่งตาลอง
31-Mar-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สายแยก ทล.2369 - บ.เต็งเตี้ย
19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ครั้งที่ 3
19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมแผนยุทธศาสตร์ กรมทางหลวงชนบท
19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
ทางหลวงท้องถิ่น

21-Jan-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC
สายแยก ทล.2389 - แยก ทช.ชย.4017

19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมตรวจรับงาน โครงการบูรณะทางหลวงชนบทหลายหลัก
สาย ชย. 4015 แยก ทล. 2055 - บ.ห้วยกุ่ม

19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC
สายแยก ทช.นม.3044 - บ.โนนสมบูรณ

19-Mar-2015
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ Vdo Conference
26-Feb-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรบหลักสูตร "บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
ทางหลวงท้องถิ่น

21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทางและสะพาน"
30-Jul-2014
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
26-Feb-2015
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Swot Analysis)
26-Feb-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดชั่งน้ำหนัก
26-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรมบทบาทของผู้นำการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
ผ่านระบบ Vdo conference

02-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานบำรุงปกติ
02-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมจัดเตรียมงานเรื่องโครงการเงินกู้ พร้อมจัดเตรียมงานการจัด
ทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบ Vdo conference

02-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ผ่านระบบ Vdo conference

02-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) "การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม" ผ่าน ระบบ Vdo conference
02-Feb-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ Vdo Conference
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
09-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมมาตรการ การดำเนินการปรับลดค่าก่อสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผ่านระบบ Vdo Conference

21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นางปาริชาต คชรัตน์
ลงพื้นที่ตรวจราชการในส่วนภูมิภาค

21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) มอบทุนการศึกษาและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาต
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ
07-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557

27-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสบการณ์การควบคุมงาน
ก่อสร้างฐานรากสะพานขนาดใหญ่

25-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย แยก ทล.2074 - บ้าน
ห้วยมะไฟ

11-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
07-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
07-Jan-2015
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ
ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

07-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมวางแผนแนวทางการฝึกอบรมให้กับ อปท.
18-Nov-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC
สายแยก ทล. 2 - บ้านซับน้อย

18-Nov-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมด้านวิชาการงานทางแก่ อปท.ในระดับ
พื้นที่" ผ่านระบบ VDO Conference

18-Nov-2014
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านช่างน้ำหนัก สาย นม.1022 แยก ทล.2 - บ้านหัวหนอง
18-Nov-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ดูงานก่อสร้างสะพาน
18-Nov-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงาน ซ่อมแซมตอม่อสะพาน สาย นม. 4057
18-Nov-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ 4
ผ่านระบบ VDO Conference

18-Nov-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมนำเข้าค่าพิกัดหลักฐานด้านภูมิศาสตร์
สารสนเทศ" ระยะที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference

28-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมสัมมนา การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม
และสื่อมวลชน

28-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2557
27-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านหนองจาน - บ้าน
โสกดู่

09-Sep-2014
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
27-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) อบรมการใช้งานระบบ CRD และ PMMS
27-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบคลังข้อมูล Data Warehouse
ระยะที่ 2 " รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference

16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย นม. 4047
16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านช่างน้ำหนัก สาย นม. 4057
16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 12 ปี
16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
ผ่านระบบ VDO Conference

16-Oct-2014
สตว.ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร QCS. ปี 2557 (รอบที่ 2 ) ทชจ.ชย.
08-Oct-2014
สตว.ลงพื้นที่ตรวจเอกสาร QCS. ปี 2557 (รอบที่ 2 ) ทชจ.สร.
02-Oct-2014
สตว.ลงพื้นที่ตรวจเอกสาร QCS. ปี 2557 (รอบที่ 2 ) ทขจ.บร.
02-Oct-2014
สตว.ลงพื้นที่ ตรวจเอกสาร QCS ปี 2557 (รอบที่ 2 )
01-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านหนองลุมพุก - บ้านโกรกตาแป้น

01-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling สาย ชย.3002 แยก ทล.201 - บ้านเขว้า

01-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO Conference
26-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2557
26-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling สาย แยก ทล.201 บ.สีคิ้ว

26-Sep-2014
สบณ. ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน 2557
24-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบการลาและระบบอินทราเน็ต"
ผ่านระบบ VDO Conference

24-Sep-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
19-Sep-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ
19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมประเมินสมรรถนะออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference
19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานบำรุงรักษา ระบบโครงข่ายทางหลวง
ชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผ่านระบบ VDO Conference

17-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC โดยวิธ๊
Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองม่วง - บ้านห้วยไผ่

09-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายทางบ้านปอหมัน - บ้าน
โพนม่วง

09-Sep-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดชั่งน้ำหนัก
09-Sep-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการโครงข่าย
ทางระดับจังหวัด

09-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
03-Sep-2014
ผอ.สบณ.ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช. ทชจ.สร.และศบช.สมน
03-Sep-2014
ผอ.สบณ.ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช. ศบช.หนองกี่
28-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย แยก ทล.2077 - บ้าน
กระวัน

09-Sep-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)
ประจำปีงบประมาณ 2557

26-Aug-2014
สทช.5(นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
สายบ้านวังโรงน้อย- บ้านหนองกระทุ่ม

26-Aug-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
26-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย แยก ทล.201 - บ้าน
หนองห่าน

09-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านหนองลุมพุก - บ้าน
โกรกตาแป้น

09-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.2-บ้านซับน้อย
03-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน"
สายแยก ทล.201-บ้านสีคิ้ว (บ้านหัน)

03-Sep-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3126 แยก ทล.206 - บ้านสัมฤทธิ์

07-Jul-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3036 แยก ทล. 226 - บ้านพิมาย

07-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานการประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน"
สาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ้านโคกไผ่

01-Jul-2014
สตว.ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
25-Aug-2014
ผอ.สบณ.ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช.ศบช.พุทไธสง สาย บร.3009 และ บร.4024
25-Aug-2014
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดทำรายงาน ครั้งที่ 2
25-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมมอบนโยบายการควบคุมงาน
25-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ทล.224-บ้านโตนด
25-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.304-บ้านท่ามะปรางค์
04-Jun-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3
(ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

23-May-2014
ผอ.สบณ.ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช.ศบช.ภูเขียว สาย ชย.4017 และ
สาย ชย.4035-บ้านหนองฉิม

25-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามการดำเนินการ การบริหารความเสี่ยง
25-Aug-2014
ผอ.สบณ.ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช.ครั้งที่ 2 ทชจ.ชัยภูมิ,ศบช.ภูเขียว และ ศบช.ซับใหญ่
25-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) "อบรมการสร้างเว็บไซต์" ผ่านระบบ VDO conference
19-Aug-2014
กลุ่มวิชาการฯประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดทำรายงาน
19-Aug-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช.
18-Aug-2014
ผอ.สบณ.ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช.
18-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงาน โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สายทาง สร.3043
แยกทางหลวงหมาบเลข 214 - บ้านเมืองท

14-Aug-2014
ผอ.สบณ.ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช.
13-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธ๊เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

13-Aug-2014
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมงานสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
13-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) "ประชุมการตอบแบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร ผ่านระบบออนไลน์
ของสำนักงาน ก.พ.ร." ผ่านระบบ VDO conference

13-Aug-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา งานสำรวจออกแบบรายละเอียด
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเทศบาล (แยกประโดก) จังหวัดนครราชสีมา


13-Aug-2014
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดทำรายงาน
07-Aug-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมโครงการพิเศษโป่งตาลอง
07-Aug-2014
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอ ปฏิบัติราชการปี 2557
07-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
04-Aug-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง
04-Aug-2014
สตว.ลงพื้นที่ตรวจเอกสาร QCS.ปี 2557
04-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สอร.ลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรม อปท.ปี 2557
04-Aug-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
04-Aug-2014
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ
04-Aug-2014
สตว.ลงพื้นที่ตรวจเอกสาร QCS. ปี 2557
04-Aug-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ ผอ.ทชจ. มอบ Tablet ให้ ผอ.ศบช.
04-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารประจำเดือน สิงหาคม 2557
30-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก พนักงานราชการครั้งที่ 2
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

28-Jul-2014
สบณ. ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
28-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4
การประหยัดพลังงาน

28-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2557

28-Jul-2014
ผอ.สตว.ลงพื้นที่ตรวจเอกสาร QCS ปี 2557
28-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมโครงการพิเศษโป่งตาลอง
28-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดงาน "สายสัมพันธ์ ฉันท์ พี่น้อง ทช."
28-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมงาน สายสัมพันธ์ ฉันพี่น้อง ทช.
21-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเสนอแผนงาน โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ (Maga project)

21-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
25-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมคัดเลือกสายทางโดดเด่น
21-Jul-2014
ผอ.สตว.ลงพื้นที่ตรวจเอกสาร qcs. ปี 2557
18-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการ เพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ของกรมทางหลวงชนบท ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร
.
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมพิจารณาแบ่งความรับผิดชอบการสำรวจออกแบบ
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรมหลักสูตร 'การปรับปรุงป้ายจราจร เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" ผ่านระบบ VDO conference

18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" งานสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง
สาย 3062 บ้านหนองจาน - บ้านโสกด
ู่
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธ๊ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2557
17-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกิจกรรม "รักษ์ทาง - รักถิ่น" สายนม.1049 แยก ทล.2 - บ้านโคกสูง

15-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรม "ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ"
10-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย ชย. 3014
09-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วม "อบรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อน"
ผ่านระบบ VDO conference

09-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
09-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลงานบำรุงทาง
ด้วยอุปกรณ์พกพา (Tablet) รุ่นที่ 3/2557

03-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมงาน มุทิตาจิต ผู้บริหารระดับสูง ทช.
03-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมโครงการพิเศษโป่งตาลอง
03-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO comference
01-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ
และประมาณราคางานทางและสะพาน"

02-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
01-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2557

01-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรม "โครงการ ไฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์ความดี"
01-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านการปรับปรุงป้ายจราจร เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC"
26-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และจัดทำข้อเสนอการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2557

27-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเจ้าหน้าที่สำรวจออกแบบและประมาณราคา
25-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก พนักงานราชการ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

25-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน"
สาย สร.3043 แยก ทล.214 - บ้านเมืองที

21-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน"
สาย บร.2003 แยก ทล.24 - บ้านโคกสว่าง

02-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการใช้พลังงานบ้านพักข้าราชการ
19-Jun-2014
ผส.ทช.ที่5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมโครงการพิเศษโป่งตาลอง
19-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรม " 1 สายทาง เขตทาง 100 เปอร์เซนต ์"
19-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
04-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วม "ประชุมการใช้ระบบรายงานผล การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ในขั้นตอนการก่อสร้าง"

04-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
02-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน"
สาย ชย.4008 แยก ทล.2037 - บ้านห้วยยางคำ

02-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ ทองโต วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศบช.และตรวจติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ
ประจำปีงบประมาณ 2557

02-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง"
20-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา
งานทางและสะพาน"

23-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อม ติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ
ประจำปีงบประมาณ 2557

27-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ ทองโต วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2557

27-May-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
26-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรม "ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5
(นครราชสีมา)

22-May-2014
ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์"
22-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมงาน "สภากาแฟ" ครั้งที่ 5/2557
22-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ ทองโต วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศบช.และตรวจติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ
ประจำปีงบประมาณ 2557

02-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อม ติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ
ประจำปีงบประมาณ 2557

27-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ ทองโต วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2557

27-May-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
26-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรม "ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5
(นครราชสีมา)

22-May-2014
ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์"
22-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมงาน "สภากาแฟ" ครั้งที่ 5/2557
22-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย บร.2003
20-May-2014
สบณ. ประชุม "เตรียมความพร้อม การประมาณราคางานซ่อมบำรุงทาง"
09-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.238-บ้านคูเมือง อ.คง จ.นครราชสีมา  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วม "ประชุมโครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น และ
ทางหลวงชนบท" ผ่านระบบ VDO conference

07-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันฉัตรมงคล" ประจำปี 2557
06-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
02-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วม "ประชุมส่งแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผ่านระบบ VDO conference

02-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ทล.2160-บ้านดอนรี อ.คง จ.นครราชสีมา  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุม ผู้บริหาร ประจำเดือน เมษายน 2557
02-May-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงาน โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก
สายทาง ชย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2055 - บ้านห้วยกุ่ม

02-May-2014
กลุ่มวิชาการ ฯ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนเมษายน 2557
28-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.304-บ้านซับพลู อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3032 บ้านซับสมบูรณ์-บ้านซับใต้ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.201-บ้านห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา   
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ประจำปี 2557

28-Apr-2014
  สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
ทชจ.ชัยภูมิ

17-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
ทชจ.นครราชสีมา

17-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
ทชจ.สุรินทร์

17-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
ทชจ.บุรีรัมย

17-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557
และพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา

10-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา
10-Apr-2014
กลุ่มวิชาการฯ จัดโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบทางหลวงชนบท
10-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย
ในโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

10-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายสุรพล ศรีเสาวชาติ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
ตรวจเยี่ยม สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

10-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ คณะ อบจ.เชียงใหม่
10-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วม "ประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงาน เครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค"

10-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา)ให้การต้อนรับ คณะตรวจเอกลักษณ์ ทช.ลงพื้นที่ตรวจราชการ
และตรวจเยี่ยม สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

10-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2557

10-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธ๊ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2557

26-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ

26-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

26-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม "การตรวจสอบความพร้อม ก่อนเข้าร่วมทดสอบระบบการลา
ครั้งที่ 2" ผ่านระบบ VDO conference

26-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมงานอบรม หลักสูตร "ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน"
25-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
25-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี
25-Mar-2014
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2557
24-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2557
24-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม "การใช้งานระบบรายงานผลการมีส่วนร่วมภาคประชาชน"
ผ่านระบบ VDO conference

21-Mar-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิต แอสฟัลติกคอนกรีต ของ
บริษัท ช้างอ้วนคอนสตรัคชั่น จำกัด

18-Mar-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดชั่งน้ำหนัก
18-Mar-2014
ผอ.สตว. ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิต แอสฟัลติกคอนกรีต ในเขตจังหวัดสุรินทร
18-Mar-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิต แอสฟัลติกคอนกรีต ของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา

18-Mar-2014
ผอ.สบณ. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเอกลักษณ์ ทช.
18-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม "นำตัวชี้วัดรายบุคคล ลงระบบติดตามผลการดำเนินงาน
DRR/BSC" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือนแรก ผ่านระบบ VDO conferance

13-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม " การตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้าร่วมทดสอบ
ระบบการลา " ผ่านระบบ VDO conference

13-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ.2557

13-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมแนวทางการกำหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
05-Mar-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม "คณะกรรมการกำกับดูแลองค์การติดตามประเมินผล
ข้อเสนอการปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงชนบท" ผ่านระบบ VDO conference

05-Mar-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรม "1 สายทาง เขตทาง 100 เปอร์เซ็นต์" (ครั้งที่ 2)
05-Mar-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุม ผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
28-Feb-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน (Big Cleaning Day)
28-Feb-2014
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
28-Feb-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม "เพื่อเผยแพร่ และสร้างความเข้าใจ
แผนยุทธศาสตร์" ผ่านระบบ VDO conference

26-Feb-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม "ซักซ้อมความเข้าใจการเพิ่มข้อมูล โครงการในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างกรมฯ" ผ่านระบบ VDO conference

19-Feb-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ อดีต รมช.คมนาคม นายประเสริฐ จันทรวงทอง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน

19-Feb-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการประเมินคุณภาพโรงงานผสม แอสฟัลติกคอนกรีต
13-Feb-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรม  "1 สายทาง เขตทาง 100 เปอร์เซ็นต์"
12-Feb-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมคณะทำงาน "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับ (อปท.)"

12-Feb-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ,
งานขันน็อต 100 ปี และงานบริหารสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2557

06-Feb-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรม "ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงการ จัดทำคลังข้อมูลทางหลวงชนบท
(Data Warehouse) กรมทางหลวงชนบท" ผ่านระบบ VDO conference

06-Feb-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน ข้อมูลงานบำรุงทางของกรมทางหลวงชนบท"
29-Jan-2014
ส่วนเครื่องกล สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
24-Jan-2014
ผส.สทช.5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ตรวจสายทาง บ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
24-Jan-2014
กลุ่มวิชาการฯ สทช.ที่5 (นครราชสีมา) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน
ให้กับ อบต.วังหมี

24-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556
23-Jan-2014
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
23-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
23-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
23-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำรายงาน
20-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรม (อปท.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

20-Jan-2014
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557
20-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา)ร่วมประชุม รับฟังคำชี้แจง แนวทางการติดตามประเมินผล
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านระบบ VDO conference

20-Jan-2014
สตว.ประชุมมอบนโยบาย
15-Jan-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) มอบทุนการศึกษา,เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของขวัญ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ณ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า จังหวัดนครราชสีมา

13-Jan-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
10-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารประจำเดือน ธันวาคม 2556
09-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) กลุ่มวิชาการฯ ประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
07-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) กลุ่มวิชาการฯ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ประจำเดือน ธันวาคม 2556

06-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ของ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
03-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ของ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
03-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมปล่อยขบวนอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2557
02-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) "เข้าอวยพรปีใหม่ 2557 " อธิบดี, รองอธิบดี และวิศวกรใหญ่
กรมทางหลวงชนบท

02-Jan-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรม ประจำปี 2556 " สทช.5 กีฬาสัมพันธ์ "
24-Dec-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) "ร่วมอบรมหลักสูตร การส่งเสริมด้านวิชาการงานทางแก่ อปท.ในระดับพื้นที่" ผ่านระบบ VDO conference
24-Dec-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) "ร่วมอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ประจำปี 2557 "
ผ่านระบบ VDO conference

24-Dec-2013
สทช.5 (นครราชสีมา)ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช. ในพื้นที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
20-Dec-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "สทช.5 กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2556"
(ครั้งที่ 4)

20-Dec-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรมหลักสูตร "โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ สำหรับการปฏิบัติงานด้านงานทางสะพาน" ผ่านระบบ VDO conference
16-Dec-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมงาน "นครราชสีมา ถวายแด่มหาราชาของแผ่นดิน ๘๖ พรรษา"
16-Dec-2013
สทช.5 (นครราชสีมา)ประชุมการทำงานแบบบูรณาการ
09-Dec-2013
สทช.๕ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
06-Dec-2013
สทช.5 (นครราชสีมา)ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
06-Dec-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "สทช.5 กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2556"
(ครั้งที่ 3)
04-Dec-2013
สทช.5 (นครราชสีมา)จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
04-Dec-2013
สทช.5 (นครราชสีมา)ประชุม ผู้บริหาร  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2556
04-Dec-2013

สทช.5 (นครราชสีมา)ประชุมเตรียมควาพร้อมการจัดงาน "สทช.5 กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2556"
(ครั้งที่ 2)
04-Dec-2013

สทช.5 (นครราชสีมา)จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน(Big Cleaning Day)
03-Dec-2013

สทช.5 ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านปอหู
03-Dec-2013
สทช.5 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "สทช.5 กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2556"
21-Nov-2013
สทช.5 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมนำเข้าค่าพิกัดหลักฐาน
ด้าน ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ระยะที่ 1" ผ่านระบบ VDO conference

21-Nov-2013
สทช.5 ร่วมรับการฝึกอบรม หลักสูตร "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท"
ผ่านระบบ VDO conference

18-Nov-2013
สทช.5 ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทาง ทล.304 - บ้านซับพลู

18-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมพิจารณาแผนงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง และแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
11-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำประมาณราคา และแผนบำรุงปกติ
ประจำปีงบประมาณ 2557

11-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณหน่วยงาน
11-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม"การใช้งานระบบจัดเก็บประวัติการฝึกอบรม" ผ่านระบบ VDO conference
06-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมชี้แจง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทน
06-Nov-2013

สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.2223 - บ้านลำทะเมนชัย
06-Nov-2013

สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
05-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารสัญจร
05-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
05-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารสัญจร
05-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมแจกถุงยังชีพพระราชทาน เขตพี้นทื่ อ.พิมาย และ อ.ชุมพวง
05-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) โดย ส่วนบูรณะ ประชุมเตรียมความพร้อม
การจัดทำแบบแปลนและประมาณราคา

05-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2556
05-Nov-2013
นายไพโรจน์ เริงสุทธิ์ เข้ารับตำแหน่ง ผอ.กลุ่มวิชาการฯ
05-Nov-2013
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมมอบนโยบาย
05-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมงาน "สภากาแฟ"
05-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมจัดงาน "Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก"
05-Nov-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมงานวันครบรอบ 11 ปี กรมทางหลวงชนบท  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนกันยายน 2556 ผ่านระบบ VDO Conference  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนกันยายน 2556  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ทำกิจกรรม โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ สอร. สวว และ สกม. ผ่านระบบ VDO Conference  
20-Oct-2013
ผอ.กวท. (สทช.5) ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้าง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.3036 แยก ทล.214-บ้านศีขรภูมิ อ.เขวาสินรินทร์,ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "โปรแกรมสำหรับงานเขียนแบบและออกแบบถนนทางหลวงชนบท ชนิด 4 ช่องจราจร"
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองม่วง-บ้านลำทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สร.4034 แยก ทล.2262-บ้านหนองสองห้อง อ.โนนนารายณ์,สนม จ.สุรินทร์
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.2223-บ้านลำทะเมนชัย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สร.4015 แยก ทล.2371-บ้านอาโพน อ.ศีขรภูมิ,สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านบุเจ้าคุณ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมรับฟังการฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณ และระบบจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายทางและสะพาน 
16-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมรับฟังองค์ความรู้ โครงการห้องแห่งการเรียนรู้ฯ การปรับปรุงคุณภาพดิน ผ่านระบบ VDO Conference  
16-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2556  
16-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงปกติทางหลวงชนบท ให้กับบุคลากรของ ศบช.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
16-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมรับฟังองค์ความรู้ เรื่อง การติดตั้งป้าย ผ่านระบบ VDO Conference 
10-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.2354-แยก ทช.ชย.4038  อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ  
16-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านหนองลุมพุก-โกรกตาแป้น  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ  
16-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย บร.4060 แยก ทล.2074-บ้านตูมใหญ่  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  
16-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านหนองจาน-บ้านโสกดู่  อ.ลำทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา  
16-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สร.3035 แยก ทล.226-บ้านลำดวน (ตอน 2) อ.ศีขรภูมิ,ลำดวน จ.สุรินทร์  
10-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านปราสาทเมืองแขก-วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  
02-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.2160-บ้านพลจลก (ตอนที่ 2) อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  
02-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สร.3036 แยก ทล.214-บ้านศีขรภูมิ อ.เขวาสินรินทร์,ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  
02-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  
19-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทาง"  
10-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจออกแบบ ประมาณราคาและจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงปกติทางหลวงชนบท  
10-Sep-2013
ผอ.กวท. ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยเมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์  
10-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำหนังสืออร่อยทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบท  
02-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านบุ่งลำใย-บ้านโคกสะอาด  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  
16-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามและแนะนำงานด้านเครื่องกล ครั้งที่ 1  
02-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมงานกีฬากรมฯ ผ่านระบบ VDO Conference  
02-Sep-2013
สตว. ประชุมเตรียมความพร้อม ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน (Random Check) ตามระบบ QCS ปีงบประมาณ 2556  
02-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและการวางแผนการดำเนินงานโครงการพื้นที่ส่วนพระองค์ ตำบลโป่งตาลอง  
02-Sep-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3059 แยก ทล.201-บ้านห้วยบง  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  
16-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านเชื้อเพลิง-บ้านตาปาง  ต.สมุด  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  
16-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.2-บ้านหัวหนอง  ต.ดอนตะหนิน  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  
16-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจของ สอร.  
23-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ดำเนินการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา  
23-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556  
23-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการประจำปี 2556  
23-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมรับฟังการฝึกอบรมโปรแกรมเขียนแบบและออกแบบถนนขนาด 4 ช่องจราจร ผ่านระบบ VDO Conference  
23-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ผ่านระบบ VDO Conference  
23-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "งานซ่อมบำรุงปกติทางหลวงท้องถิ่น"  
23-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556  
19-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
19-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าโพธิ์ เฉลิมพระเกียรติ 9,999 ต้น  
19-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมรับฟังองค์ความรู้ โครงการห้องแห่งการเรียนรู้ กรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบ VDO Conference  
19-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมคณะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. ครั้งที่ 3  
08-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมรับฟังองค์ความรู้ของสำนักสำรวจและออกแบบ ผ่านระบบ VDO Conference  
08-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา ครั้งที่ 1  
08-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมสัมมนาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 "ก่อสร้างไทย ร่วมใจพัฒนา ปีที่ 3"  
08-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมพิจารณาคัดเลือกสายทางโดดเด่น ด้านบำรุงปกติ  
08-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านหนองม่วง-บ้านทะเมนชัย  ต.ทะเมนชัย  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  
16-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.4007 แยก ทล.2160-บ้านดอนรี  ต.คูขาด  อ.คง  จ.นครราชสีมา  
16-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ชย.4035 บ้านหนองฉิม-แยก ทล.2369  ต.รังงาม  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ  
16-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านสีคิ้ว-บ้านหัน  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  
16-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและเขียนแบบงานทางอย่างมีประสิทธิภาพ"  
02-Aug-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนา ประจำปี 2556 โดย ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณหน่วยงาน  
29-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมคัดเลือกสายทางโดดเด่น  
29-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการมอบนโยบายของ รมช.คมนาคม (นายพ้อง ชีวานันท์) และคณะ ผ่านระบบ VDO Conference  
25-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้าง"  
25-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
25-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมรับฟังองค์ความรู้ "กลยุทธ์พิชิต ภาค ก ก.พ." ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ VDO Conference  
25-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมรับฟังองค์ความรู้ "กลยุทธ์พิชิต ภาค ก ก.พ." ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference  
25-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมชี้แจงให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2556
25-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2556
25-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง"
25-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ประจำปี 2556
25-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมรับฟังองค์ความรู้ "กลยุทธ์พิชิต ภาค ก ก.พ." ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ VDO Conference
25-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้าง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสีคิ้ว-บ้านหัน  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  
08-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมและให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สสท. ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การส่งเสริม อปท.  
08-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.4035 บ้านหนองฉิม-แยก ทล.2369   ต.รังงาม  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ  
08-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงทางเพื่อความเสียดทานของผิวทาง ผิวทางพาราเคพซีล สาย บร.5025 บ้านกระสัง-บ้านโนนจำปา  อ.กระสัง,สตึก  จ.บุรีรัมย์  
01-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย นม.3024 แยก ทล.226 บ้านโนนม่วง  ต.หนองระเวียง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
01-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2160-บ้านดอนรี  ต.คูขาด  อ.คง  จ.นครราชสีมา  
01-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา). ร่วมกับ สวว. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพงานทาง  
01-Jul-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมสัมมนาวิชาการ วัสดุสังเคราะห์สำหรับงานวิศวกรรมโยธาและนวัตกรรมใหม่ของวัสดุสังเคราะห์กับวิศวกรรม  
25-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเพื่อหารือและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตรวจสอบสะพาน บนทางหลวงชนบท ผ่านระบบ VDO Conference  
25-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง โอลิมปิก 2013  357 ปี โคราช สู่มหานครแห่งอนาคต  
24-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ผ่านระบบ VDO Conference  
24-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ คณะตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบสายทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
24-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการใช้งานระบบการติดตามและบริหารงบประมาณ (MBMS) ผ่านระบบ VDO Conference  
24-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง บ้านเชื้อเพลิง-บ้านตาปาง  ต.สมุด  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  
20-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษากรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานซ่อมบำรุงปกติ  
20-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการใช้งานระบบการติดตามและบริหารงบประมาณ (MBMS) ผ่านระบบ VDO Conference  
20-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556  
16-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ถวายผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวัน "วิสาขบูชา"  
16-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมจัดงาน "Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก"   
10-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมและแถลงข่าวการจัดงาน "Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก"  
10-Jun-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "งานซ่อมบำรุงปกติทางหลวงท้องถิ่น"  
30-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินรายการวิทยุ "หมอทาง" ผ่านระบบ VDO Conference  
30-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.2074-บ้านตูมใหญ่  ต.หินเหล็กไฟ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  
30-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย บร.3008 แยก ทล.219-บ้านเมืองแก  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์  
30-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.24-อ.บัวเชด  ต.สำเภาลูน  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
30-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในกิจกรรมการสำรวจและออกแบบ สาย บร.4031 แยก ทล.2061-อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์  
21-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในกิจกรรมการสำรวจและออกแบบ สาย บร.4017 แยก ทล.2223-บ้านคูเมือง  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  
21-May-2013
กวท. ประชุมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2556  
30-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมหลักสูตร "งานซ่อมบำรุงปกติทางหลวงท้องถิ่น"  
21-May-2013
ผส.ทช.ที่ 5 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางของ ศบช.พุทไธสง  
21-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมแนะนำโครงการ "โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  
21-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2557-2559)  
21-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ "สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท"  
21-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ชย.3046 บ้านหนองลุมพุก-บ้านโกรกตาแป้น อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
24-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำชี บ้านนางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  
21-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สร.3005 แยกทล.226-บ้านรำเบอะ อ.เมือง,ปราสาท จ.สุรินทร์  
21-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดนครราชสีมา
21-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันฉัตรมงคล" ประจำปี 2556
21-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือนเมษายน 2556 ผ่านระบบ VDO Conference
21-May-2013
ผส.ทช.ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศบช.สนม  จ.สุรินทร์
21-May-2013
ผส.ทช.ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศบช.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์
21-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนเมษายน 2556
21-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำแบบและประมาณราคา
21-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมทำสัญญาเวนคืนในท้องที่ ต.พระพุทธ  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา
21-May-2013
ผส.ทช.ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศบช.ประทาย  จ.นครราชสีมา
21-May-2013
ผส.ทช.ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศบช.คง  จ.นครราชสีมา
21-May-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สร.4004 แยกทล.2328-บ้านนาสนวน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์  
21-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.4035 แยกทล.2166-บ้านจักราช อ.หนองหงส์,จักราช จ.นครราชสีมา  
21-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมกับผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่น (JICA) ด้านการบำรุงสะพาน  
28-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมชี้แจงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ผ่านระบบ VDO Conference  
28-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2556  
28-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการวิเคราะห์และคัดแยกสายทาง  
28-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและเขียนแบบงานทางอย่างมีประสิทธิภาพ"  
24-Apr-2013
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2556  
24-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 ของ ทชจ.บุรีรัมย์ และ ทชจ.สุรินทร์  
22-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีรดน้ำขอพร รมช.คมนาคม  
22-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ อส.ทช. และจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์ อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 
22-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ชย.4008 แยกทล.2037-บ้านห้วยยางคำ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  
21-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สร.3043 แยกทล.214-บ้านเมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์  
21-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
22-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดห้วยลุง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
22-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สาย สร.3005 แยกทล.226-บ้านรำเบอะ อ.เมือง,ปราสาท จ.สุรินทร์  
22-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายกฤชเทพ  สิมลี  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  
22-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย และโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ อส.ทช. ครั้งที่ 4  
18-Apr-2013
ส่วนบูรณะ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2556  
18-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2556  
18-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2556  
18-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและเขียนแบบงานทางอย่างมีประสิทธิภาพ"  
18-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย และโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ อส.ทช. ครั้งที่ 3
18-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2)
18-Apr-2013
ผส.ทช.ที่ 5 เน้นการประชุม 3 ฝ่ายตามระบบ QCS
18-Apr-2013
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2556
18-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมมอบนโยบาย QCT
18-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย และโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ อส.ทช. ครั้งที่ 2
18-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
18-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทาง"
18-Apr-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงานประเพณีกินเข่าค่ำ  
19-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายแนวทางการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ 2556 ผ่านระบบ VDO Conference  
19-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ผ่านระบบ VDO Conference  
19-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 และโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ อส.ทช.  
19-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ผ่านระบบ VDO Conference 
19-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ต้อนรับคณะติดตามการมีส่วนร่วม สอร.  
19-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมงานอบรม อส.ทช.  
11-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา  
11-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 2/2556 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ  
11-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2556 พร้อมรับโล่ประหยัดพลังงานดีเด่น  
11-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรม "การควบคุมคุณภาพวัสดุงานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยวิธี Marshall"  
06-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ทดสอบ Calibrate รถราดยางให้กับ หจก.สุรินทร์เทพศิลา  
06-Mar-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงาน โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สาย ชย.4008 แยกทล.2037 - บ้านห้วยยางคำ  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  
06-Mar-2013
ผส.ทช.ที่ 5 กับนโยบาย Calibrate รถราดยางให้กับผู้ประกอบการทุกรายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
27-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556  
27-Feb-2013
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2556  
27-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเชื่อมต่อ อำเภอพระสมุทรเจดีย์" ผ่านระบบ VDO Conference  
27-Feb-2013
ผส.ทช.ที่ 5 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงของ สนง.ทชจ.นครราชสีมา ณ สายทาง นม.1020  
21-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีผิวทาง : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" ผ่านระบบ VDO Conference  
21-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการติดตาม SAR ของ ศบช. และการสร้างการเรียนรู้ระบบซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556  
21-Feb-2013
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2556
07-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
07-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร ครังที่1/2556
01-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมรับมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ 2556
01-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจงานบูรณะ ประจำปีงบประมาณ 2556
01-Feb-2013
ผส.ทช.ที่5 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่-ศาลปู่ย่า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องทำงาน
01-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.1017 แยก ทล.2-บ้านเตยกระโตน (ตอนที่ 1)  ต.หนองพลวง  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา  
01-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.2285-บ้านหนองบัววง (ตอนที่ 5)  ต.ขุย  อ.เมืองลำทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา  
01-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.4057 แยก ทล.2285-บ้านหนองบัววง (ตอนที่ 3)  ต.ดอนมัน  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา  
01-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านกระโดน-บ้านสนวน  ต.หนองไข่น้ำ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
08-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย สร.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2371 - บ้านอาโพน  ต.เกาะแก้ว,กุดหวาย  อ.สำโรงทาบ,ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์   
21-Jun-2012
สตว.สทช.5 ทดสอบการ Calibrate รถราดยาง
01-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมงานสำรวจออกแบบและประมาณราคา
01-Feb-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) อบรมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่น (JICA) ด้านการบำรุงสะพาน
31-Jan-2013
นายสมชาย ชะนะภัย เช้ารับตำแหน่ง ผอ.กลุ่มวิชาการฯ
31-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมวิชาการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ" ผ่านระบบ VDO conference
31-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ผส.ทช.ที่5 ประชุมมอบนโยบาย
31-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกต
31-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร
31-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามงานสำรวจออกแบบและประมาณราคา
24-Jan-2013
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
24-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ ผส.ทช.ที่5 คนใหม
24-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมซักซ้อมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบ QCS
ปีงบประมาณ 2556

24-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมซักซ้อมแนวทางการออกแบบและประมาณราคางานซ่อมบำรุง
09-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมให้การต้อนรับ รมช.คมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ตรวจเยี่ยมประชาชน ที่สถานีขนส่ง 2 ช่วงเทศการปีใหม่ 2556
09-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมให้การต้อนรับ รมช.คมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
09-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) เข้าอวยพรปีใหม่ 2556 อธิบดี,รองอธิบดี และวิศวกรใหญ่ กรมทางหลวงชนบท
09-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ อส.ทช.ดีเด่น ประจำปี 2555 และร่วมปล่อยขบวนรถประจำศูนย์อำนวยความปลอดภัย
09-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการปฏิบีติงาน ส่วนบูรณะ ประจำเดือนธันวาคม 2555
09-Jan-2013
หน่วย QCT. สทช.5 (นครราชสีมา)
26-Dec-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO Conference
24-Dec-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 10 / 2555
19-Dec-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรม สำหรับ อปท. และ อส.ทช. ประจำปีงบ
ประมาณ 2556

19-Dec-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย จาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผ่านระบบ VDO conference

14-Dec-2012
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เยี่ยมอาการป่วย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม
13-Dec-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานบำรุงทาง
ของกรมทางหลวงชนบท (CRD II)

13-Dec-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 85 พรรษา

07-Dec-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03-Dec-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมรับการยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปและการตรวจสอบ
งบกลาง

26-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการติดตามงานซ่อมบำรุงปกติ ปีงบประมาณ 2556
26-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บร.3070 แยก ทล.218 - อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก
26-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บร.4017 แยก ทล.2223 - บ้านคูเมือง
26-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ผ่านระบบ
VDO Conference

20-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ซักซ้อมการทำความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามออนไลน์
ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference

20-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงาน โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.4057
แยก 2285 - บ้านหนองบัววง ตอน 1,2,3,4 และ5 อ.ประทาย,อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

20-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมฟังการสัมมนา "โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมฟัง
ความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนงานการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง
พ.ศ.2556 - พ.ศ.2563"

14-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO conference
14-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 9/2555
14-Nov-2012
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 อทช. พร้อมด้วย ผส.ทช.ที่ 5 เยี่ยมอาการป่วย และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ผอ.ทชจ.นครพนม
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช ประจำปี 2555"
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมงานเปิดถนน สายทาง บ้านกระโดน - บ้านสนวน ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุม "ติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2555"
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.3008 แยก ทล.219-บ้านห้วยราช  อ.สตึก,ห้วยราช  จ.บุรีรัมย์
01-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท 1 ทศวรรษ
01-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.1025 แยก ทล.2-บ้านเพิก  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา
01-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) เลี้ยงอาหาร และมอบเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้า ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ
01-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือนกันยายน 2555 ผ่านระบบ VDO Conference 
01-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 8/2555  
01-Nov-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านหนองเสือบอง  
05-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.6030 บ้านโนนหญ้าคา - บ้านโคกสะอาด  
28-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.1025 แยกทล.2-บ้านเพิก  
23-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555  
25-Sep-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555  
25-Sep-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ 2555  
18-Sep-2012
อทช. มอบ ผส.ทช.ที่ 5 เป็นตัวแทนนำกระเช้าดอกไม้เยี่ยม ผอ.ทชจ.นครพนม  
18-Sep-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง  
18-Sep-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกระโดน - บ้านสนวน  ต.หนองไข่น้ำ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
18-Sep-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "งานซ่อมบำรุงปกติทางหลวงท้องถิ่น" ให้กับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
18-Sep-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)" ให้กับ อส.ทช. (ใหม่)  
18-Sep-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการสำรวจงานซ่อมบำรุงปกติ ปีงบประมาณ 2556  
18-Sep-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจการจ้างงานก่อสร้างทาง สาย ชย.4045 แยก ทล.2187 - แยก ทช.ขก.3010  อ.บ้านแท่น  จ.ชัยภูมิ, ขอนแก่น  
18-Sep-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  
31-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและเขียนแบบงานทางอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 49 ให้กับบุคลากรด้านช่างของ อปท. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
31-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมจัดประชุมประจำปีและพัฒนา อส.ทช. ปี 2555 ของ ทชจ.นครราชสีมา  
28-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมแนวทางการบริหารงานบำรุงปกติ และงานอำนวยความปลอดภัยปกติ ผ่านระบบ VDO Conference  
28-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามและแนะนำงานด้านเครื่องกล ประจำปีงบประมาณ 2555  
28-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555  
20-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ผ่านระบบ VDO Conference  
16-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   
16-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 7  ประจำเดือนกรกฎาคม 2555  
16-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ อส.ทช." รุ่นที่ 70/55 จ.บุรีรัมย์  
16-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ อส.ทช." รุ่นที่ 69/55 จ.สุรินทร์  
16-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในการลงพื้นที่การประชุม ครม.สัญจร จ.สุรินทร์  
01-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมรับฟังการบรรยายธรรมะ โดยพระมหาสมปองตาลปุตโต วัดสร้อยทอง ผ่านระบบ VDO Conference  
08-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมมาตรฐาน "งานเครื่องหมายจราจร"  
08-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ อส.ทช." รุ่นที่ 64/2555  จ.นครราชสีมา  
08-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ อส.ทช." รุ่นที่ 58/2555  จ.ชัยภูมิ  
08-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1  
08-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร จ.สุรินทร์  
08-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) โดย สตว. นำหน่วยควบคุมคุณภาพงานทางที่ 3 ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบ (Random Check) จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ  
08-Aug-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "งานซ่อมบำรุงปกติทางหลวงท้องถิ่น" รุ่นที่ 27/2555  
25-Jul-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555 และการเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร จ.สุรินทร์  
24-Jul-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ผ่านระบบ VDO Conference  
24-Jul-2012

สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการซ่อมบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2555  
24-Jul-2012

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านเทพหัสดิน-บ้านพิทักษากร  
23-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2555  
24-Jul-2012
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ กับภารกิจ Random Check (รอบที่ 2)  
13-Jul-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "งานซ่อมบำรุงปกติทางหลวงท้องถิ่น"  
11-Jul-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  
10-Jul-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง" รุ่นที่ 11  
03-Jul-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 6  ประจำเดือนมิถุนายน 2555  
03-Jul-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและเขียนแบบงานทางอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 21  
26-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดนครราชสีมา  
26-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555  
26-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามโครงการ "ขันน็อต 100 ปี"  
26-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน และตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานนครราชสีมา  
26-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้าง"  
21-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555  
21-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบ QCS  
21-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและเขียนแบบงานทางอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ ๒๐  
12-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (บุรีรัมย์)  
05-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.1120 แยกทล.2-บ้านโคกไผ่  
23-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ผ่านระบบ VDO Conference  
05-Jun-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5
29-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการดำเนินรายการวิทยุหมอทาง ผ่านระบบ VDO Conference  
23-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดรายการ "หมอทางสัญจร" ประจำเดือนพฤษภาคม 2555  
23-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันฉัตรมงคล" ประจำปี 2555  
23-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือนเมษายน 2555 ผ่านระบบ VDO Conference  
23-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.202 -บ้านหนองยาว  
23-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 4/2555 ประจำเดือนเมษายน 2555  
23-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ชย. ๖๐๑๗ บ้านผักปัง-บ้านแท่น  
 01-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.4130 บ้านขุนละคร - บ้านสุกร  
 25-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยกทล.2285-บ้านหนองบัววง  
02-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยกทล.226-บ้านพิมาย  
02-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สร.3036 แยกทล.214-บ้านศีขรภูมิ  
02-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมชี้แจงให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตาม ผลกาปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2555 
 01-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของ กลุ่มวิชาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 
 01-May-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2555 
 25-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) "การตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทที่เสัยหายอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ"   
 25-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมชี้แจง "การรายงานงบฟื้นฟูเยียวยาฯ"
ผ่านระบบ VDO conference
  
 20-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยกทล.2148-บ้านปะคำ  
02-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบทช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 "ศบช.วังน้ำเขียว"   
 19-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555  
 18-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยกทล.304-บ้านคลองสะท้อน  
02-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานบริการทางหลวงชนบทช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 "จังหวัดบุรีรัมย์"   
 18-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
 18-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
 18-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา   
 18-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์  
 18-Apr-2012
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์อุบัติเหตุบนท้องถนนตามโครงการ "สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์"   
 17-Apr-2012
สมช.5 (นครราชสีมา) ร่วมงานพิธี "พระราชทาานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี"  
 17-Apr-2012
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731