::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


Random Check โครงการก่อสร้างถนนโดยกลุ่มวิชาการฯ
10-Sep-2018
ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ ทช.(ส่วนภูมิภาค) คร้ั้งที 2
10-Sep-2018
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดนครราชสีมา (อจร.นม.) ครั้งที่ 3/2561
10-Sep-2018
ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ ทช.(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2
07-Sep-2018
ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ ทช.(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2
07-Sep-2018
ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรพัสดุ และประกาศเกียรติคุณ
07-Sep-2018
ประชุมเตรียมความพร้อมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.304 - บ้านหนองบัวศาลา
06-Sep-2018
บรรยายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
06-Sep-2018
ตรวจติดตามประเมินเอกลักณ์ ทช.(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2 ขทช.สีคิ้ว
03-Sep-2018
Spot Chec โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์
31-Aug-2018
ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) รุ่นที่ 3/2561
31-Aug-2018
Spot Chec โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา
29-Aug-2018
ร่วมตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้าง สายแยก ทล.304-บ้านหนองบัวศาลา
29-Aug-2018
Spot Chec โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา
28-Aug-2018
ตรวจติดตามประเมินเอกลักณ์ ทช.(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2 บทช.สังขะ
27-Aug-2018
ตรวจติดตามประเมินเอกลักณ์ ทช.(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2 ขทช.สุรินทร์
27-Aug-2018
ตรวจเอกลักษณ์ ทช.(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2/2561
23-Aug-2018
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
23-Aug-2018
ตรวจเอกสาร QCS 12 เดือน
21-Aug-2018
รายงานความก้าวหน้าการศึกษาโครงการก่อสร้าง ถนนสาย ง1 ง2
21-Aug-201
8
ตรวจเอกสาร QCS 12 เดือน
20-Aug-2018
Spot check โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
14-Aug-2018
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
12-Aug-2018
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5/2561
10-Aug-2018
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฎิญาณฯ
10-Aug-2018
ร่วมชี้แนวเชตเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง งานป้องกันหินร่วงถล่มกีดขวางการจราจร
9-Aug-2018
รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ
8-Aug-2018
Spot check โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
07-Aug-2018
จัดการองค์ความรู้เรื่อง "การตรวจสอบ-สังเกตข้อบกพร่อง (อาการผิดปกติ) ของยานพาหนะเบื้องต้น"
02-Aug-2018
สนับสนุนลูกแก้วติดถนนไฟกระพริบ และหมุดติดถนนสะท้อนแสง
01-Aug-2018
ตรวจติดตามงานก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำเชิญ จ.ชัยภูมิ
01-Aug-2018
ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน"
25-Jul-2018
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4/2561
25-Jul-2018
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฎิญาณฯ
25-Jul-2018
ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทฯ
24-Jul-2018
จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
24-Jul-2018
จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
23-Jul-2018
ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมถนนกับเจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 21
23-Jul-2018
รับการสนับสนุนวัสดุซ่อมถนน โดยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
23-Jul-2018
จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
11-Jul-2018
จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
11-Jul-2018
จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
11-Jul-2018
ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11-Jul-2018
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครกงารก่อสร้างอุโมงลอดทางรถไฟ
10-Jul-2018
Random Check โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
3-Jul-2018
Random Check โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
2-Jul-2018
ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง)
21-Jun-2018
ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง)
20-Jun-2018
ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง)
20-Jun-2018
ออกสุ่มตรวจ spot Check ขทช.นม
20-Jun-2018
ร่วมฝึการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2561 กรส.61
20-Jun-2018
ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง) ขทช.นม
20-Jun-2018
ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง) บทช.คง
19-Jun-2018
อกสุ่มตรวจ spot Check ขทช.นม
19-Jun-2018
ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง) บทช.ประทาย
19-Jun-2018
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานส่วนบูรณะ
18-Jun-2018
ออกสุ่มตรวจ spot check ขทช.บุรีรัมย์ และ สำนักก่อสร้างทาง
15-Jun-2018
ร่วมประชุมผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)
15-Jun-2018
ออกสุ่มตรวจ spot Check ขทช.บุรีรัมย์
14-Jun-2018
ประชุมผู้บริหารสำนักฯ ประจำเดือน มิถุนายน 61
13-Jun-2018
ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง) แขวงสุรินทร์
13-Jun-2018
ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง) ประโคนชัย
12-Jun-2018
ตรวจถนนเกิดอุบัติเหตุ
12-Jun-2018
ออกสุ่มตรวจ spot Check ขทช.ชัยภูมิ
12-Jun-2018
ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง) หนองกี่
12-Jun-2018
รับฟังบรรยายแนวคิดคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
07-Jun-2018
จัดอบรมหลักสูตร "บทบาทหน้าที่ตรวจจ้างและช่างควบคุมงาน"
07-Jun-2018
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจราจรทางบก จ.นครราชสีมา
06-Jun-2018
ตรวจติดตามการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และสุ่มตรวจใบสำคัญ บุรีรัมย์
06-Jun-2018
ตั้งด่านชั่งน้ำหนักสาย ชย.4036
05-Jun-2018
ตรวจติดตามการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และสุ่มตรวจใบสำคัญ ชัยภูมิ
04-Jun-2018
รวจสอบเอกสารโครงการที่เข้าระบบ QCS ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 จ.สุรินทร์
04-Jun-2018
ตรวจสอบเอกสารโครงการที่เข้าระบบ QCS ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 จ.สุรินทร์
31-May-2018
ตรวจสอบเอกสารโครงการที่เข้าระบบ QCS ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 จ.บุรีรัมย์
30-May-2018
ดำเนินโครงการจัดการองค์ความรู้เรื่อง "หนังสือราชการ"
30-May-2018
ตรวจสอบเอกสารโครงการที่เข้าระบบ QCS ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 จ.ชัยภูมิ
28-May-2018
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
28-May-2018
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย)
25-May-2018
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงความปลอดภัย
25-May-2018
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย)
24-May-2018
จัดอบรม"การประมาณราคางานก่อสร้างทางผิวทางจราจร คสล.,ลาดยาง AC และ PARA AC"
18-May-2018
ร่วมประชุมผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)
18-May-2018
ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคม 2561
17-May-2018
spot Check โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา
16-May-2018
จัดอบรม"การประมาณราคางานก่อสร้างทางผิวทางจราจร คสล.,ลาดยาง AC และ PARA AC"
16-May-2018
ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามฯเอกลักษณ์ ทช.(ส่วนกลาง)
15-May-2018
สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
03-Apr-2018
กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 8 เส้นทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งเบาจราจรบนถนนสายหลัก# 
ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง
14-Feb-2018
ขอเชิญประชาชนร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพระราชวังดุสิต
14-Feb-2018
ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามงานประกันคุณภาพ (QA)
11-May-2018
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2561
11-May-2018
ร่วมประชุมเพื่อหารแนวทางป้องกันปัญหาน้ำท่วม จ.นครราชสีมา
09-May-2018
จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่สาย นม.3002 จ.นครราชสีมา
07-May-2018
spot check โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์
04-May-2018
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำตัวชี้วัดราชบุคคลลงระบบติดตาม
03-May-2018
Random Check โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์
01-May-2018
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2560/2561
01-May-2018
ประชุมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานประจำปี 2560/2561
30-Apr-2018
ดำเนินโครงการจัดการองค์ความรู้เรื่อง "การบำรุงรักษารถยนต์และการสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น"
27-Apr-2018
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25-Apr-2018
ประชุมร่างปฏิทินดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
23-Apr-2018
ประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน 2561
19-Apr-2018
อธิบดีกรมทางหลวงชนบทตรวจจุดเกิดอุบัติเหตุสาย นม.3002
14-Apr-2018
รับการตรวจจุดอันตรารายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อ.วังน้ำเขียว
14-Apr-2018
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
11-Apr-2018
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
11-Apr-2018
คลิปข่าว การปล่อยขบวนรถอำนวยความปลดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
10-Apr-2018
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2561
10-Apr-2018
จัดกิจกรรมสืบสารงานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์
10-Apr-2018
ร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านระบบ Video Conference
05-Apr-2018
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกล ชิงถ้วยพระราชทาน
05-Apr-2018
จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่สาย สร.3011 จังหวัดสุรินทร์
03-Apr-2018
จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่สาย สร.๒๐๔๐ จังหวัดสุรินทร์
02-Apr-2018
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2561 ส่วนบูรณะ
28-Mar-2018
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563
28-Mar-2018
Random Check โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์
27-Mar-2018
การประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้เรื่อง Rockfall Protection - Genneral Guideline
27-Mar-2018
ดำเนินโครงการจัดการองค์ความรู้เรื่อง "มาตรฐานและแนวทางการติดตั้งงานป้ายจราจร"
27-Mar-2018
Random Check โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์
26-Mar-2018
Random Check โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
23-Mar-2018
จัดประชุมสัมมนาการซ่อมบำรุงถนนด้วยวิธี Pavement In-place Recycling With Cement and Asphalt Emulsion
23-Mar-2018
Random Check โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
22-Mar-2018
สุ่มตรวจ (Random Check) โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา
21-Mar-2018
ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
21-Mar-2018
สุ่มตรวจ (Random Check) 3 โครงการเขตพื้นที่จังหวัด
19-Mar-2018
ร่วมประชุมผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)
16-Mar-2018
จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
13-Mar-2018
ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสาย นม.3052
13-Mar-2018
จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
12-Mar-2018
ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมีนาคม
07-Mar-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ทางหลวงชนบทตรวจประเมินในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
06-Mar-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ทางหลวงชนบทตรวจประเมินในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
06-Mar-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ทางหลวงชนบทตรวจประเมินในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
05-Mar-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ทางหลวงชนบทตรวจประเมินในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
05-Mar-2018
ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสาย สร.4033
02-Mar-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ทางหลวงชนบทตรวจประเมินในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
27-Feb-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ทางหลวงชนบทตรวจประเมินในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
27-Feb-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ทางหลวงชนบทตรวจประเมินแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
27-Feb-2018
ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสาย ชย.3010
27-Feb-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) ลงพื้นที่ตรวจประเมินแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
20-Feb-2018
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
19-Jan-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) ลงพื้นที่ตรวจประเมินสายทางแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
19-Jan-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) ลงพื้นที่ตรวจประเมินสายทางแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
19-Jan-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) ลงพื้นที่ตรวจประเมินสายทางแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
19-Jan-2018
ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
13-Jan-2018
ร่วมประชุมผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)
12-Jan-2018
ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
09-Jan-2018
สุ่มตรวจ (Spot Check) 3 โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ ขทช.นครราชสีมา
08-Feb-2018
จัดประชุมการใช้งาน Application "ประชารัฐมีส่วนร่วม"
08-Feb-2018
สุ่มตรวจ (Spot Check) 4 โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ ขทช.นครราชสีมา
06-Feb-2018
จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่สาย ชย.3005 จังหวัดชัยภูมิ
06-Feb-2018
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครราชสีมา (อจร.นม.) ครั้งที่ 1 /2561
06-Feb-2018
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสาย ง1 และ ง2 ฝังเมืองนครราชสีมา
06-Feb-2018
จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเครื่อนที่สาย นม.5004 จังหวัดนครราชสีมา
05-Feb-2018
ร่วมประชุมพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.304 - บ้านหนองบัวศาลา
05-Feb-2018
รับฟังการเตรียมตัวบริจาคโลหิตจากเจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตที่ 5
05-Feb-2018
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
02-Feb-2018
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามฯ เอกลักษณ์ ทช
02-Feb-2018
สุ่มตรวจ (Spot Check) โครงการก่อสร้างเขตพื้นที่ ขทช.บุรีรัมย์
30-Jan-2018
สุ่มตรวจ (Spot Check) โครงการก่อสร้างเขตพื้นที่ ขทช.บุรีรัมย์
29-Jan-2018
จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "การเตรียยมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจ"
29-Jan-2018
ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
29-Jan-2018
ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการตามข้อเสอนการปฏิบัติราชการ
26-Jan-2018
สุ่มตรวจ (Spot Check) โครงการก่อสร้าง ขทช.สุรินทร์
25-Jan-2018
สุ่มตรวจ (Spot Check) โครงการก่อสร้าง ขทช.สุรินทร์
24-Jan-2018
ร่วมการอบรมเรื่อง "การควบคุมคุณภาพผิวทางลาดยางที่มีส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติ
15-Jan-2018
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า
12-Jan-2018
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
12-Jan-2018
ร่วมประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนท์
12-Jan-2018
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
11-Jan-2018
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
10-Jan-2018
จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่สายทางหลวงชนบท จ.สุรินทร์
09-Jan-2018
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
09-Jan-2018
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบภายใต้โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร"
09-Jan-2018
จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่สายทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
08-Jan-2018
จัดประชุมกลุ่มวิชาการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
08-Jan-2018
ร่วมประชุมหารือโครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.304 - บ้านหนองบัวศาลา
05-Jan-2018
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 อวยพรปีใหม่ 2561
03-Jan-2018
จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยช่วงเทศการปีใหม่ 2561
28-Dec-2017
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการอำนวยความปลอดภัยส่วนบูรณะ
27-Dec-2017
ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรค โครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.304 - บ.หนองบัวศาลา
26-Dec-2017
จัดการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
25-Dec-2017
ร่วมพิธีเปิดการเริ่มต้นโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ช่วงที่ 1 กรุงเทพ - นครราชสีมา
21-Dec-2017
จัดการประชุมเรื่อง "มาตราฐานและแนวทางการติดตั้งงานป้ายจราจร
21-Dec-2017
ร่วมประชุมผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทผ่านระบบ Video Conference
18-Dec-2017
ร่วมประชุมเชิงวิชาการมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16-Dec-2017
ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท ARMS
15-Dec-2017
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม
15-Dec-2017
ร่วมกิจกรรม CSR "รักษ์ทาง - รักถิ่น"
14-Dec-2017
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
12-Dec-2017
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2561
08-Dec-2017
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
07-Dec-2017
จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน Big Cleaning Day
07-Dec-2017
นายโสภณวิชญ์ พิกุลสวัสดิ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
07-Dec-2017
ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ จ.นครราชสีมา
06-Dec-2017
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
06-Dec-2017
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
04-Dec-2017
จัดทำการมีส่วนร่วมภาคประชาชนขณะสำรวจ สาย ชย.3012 จ.ชัยภูมิ 0112601
01-Dec-2017
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
30-Nov-2017
สทช.5 ร่วมกับ มทบ.21 ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนสาย ทล.304 - บ้านหนองบัวศาลา
29-Nov-2017
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
28-Nov-2017
ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2561
27-Nov-2017
รับการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
23-Nov-2017
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
23-Nov-2017
รับการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
23-Nov-2017
ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบประชุมทางไกล
20-Nov-2017
จัดประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
16-Nov-2017
แก้ไขจุดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ลงพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยง จ.นครราชสีมา
14-Nov-2017
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

20-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาต

20-Dec-2016
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรม
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ

16-Dec-2016
ผู้อำนวยการส่วนบูรณะไหว้ศาลพระภูมิในโอกาศรับตำแหน่งใหม่
04-Oct-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตั้งด้านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่
02-Oct-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4
01-Oct-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
28-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดพิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติเนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์
28-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ตีเส้นผิวจราจร
26-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงผ่าน ระบบ Video Conference
11-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ออกตรวจ Random Chcek สาย นม.3032
08-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
08-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ออกตรวจ Random Chcek สายทางในเขตพื้นที่บุรีรัมย์
07-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน
07-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ออกตรวจ Random Chcek สายทางในเขตพื้นที่ ขทช.สุรินทร์,บุรีรัมย์
06-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
06-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) บทช.ซับใหญ่
28-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) สุ่มตรวจ Sport Check โครงการก่อสร้าง ขทช.ชัยภูมิ
25-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) ขทช.สุรินทร์
24-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล
24-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) สุ่มตรวจ Spot Check โครงการก่อสร้าง ขทช.สุรินทร์
23-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับการติดตามผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
23-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) จ.สุรินทร์
23-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1
23-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ต้อนรับอธิบดีกรมทางหลวงชนบทตรวจเยี่ยมสำนักงาน
22-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
21-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ
20-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเอกลักษณ์ทางหลวงชนบท (ส่วนภูมิภาค)
15-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ป้องปรามรถบรรทุกเกินน้ำหนัก
15-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ติดตามตรวจสอบเอกสารโครงการตามระบบ QCS.
15-Aug-2017
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ร่วมงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4
15-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ติดตามตรวจสอบเอกสารโครงการตามระบบ QCS.
9-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมซักซ้อมความเข้าใจในการกรอกข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
9-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครราชสีมา
8-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
8-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7-Aug-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจติดตามงานอำนวยความปลอดภัย จังหวัดนครราชสีมา
24-Jul-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรมผ่านระบบ Vidoe Conference
21-Jul-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ออกสุ่มตรวจ Random Check ร่วมกับ สวว
29-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ออกสุ่มตรวจ Random Check ร่วมกับ สวว
28-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ออกสุ่มตรวจ Random Check ร่วมกับ สวว
27-Jun-2017
สทช.5 ประชุมจัดทำแผนสำรวจออกแบบและประมาณราคากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
27-Jun-2017
.สทช.5 ร่วมประชุมอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก
27-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ออกสุ่มตรวจ Random Check ร่วมกับ สวว.
26-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ประชุมจัดทำแผนสำรวจออกแบบและประมาณราคากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง

23-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ออกสุ่มตรวจ Random Check ร่วมกับ สวว.
22-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนถนนชำรุด
22-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ร่วมประชุมคณะตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ (QA)
22-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ออกสุ่มตรวจ Random Check ร่วมกับ สวว.
21-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพ (QA)
21-Jun-2017
คณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินเอกลักษณ์ ทช.ลงตรวจพื้นที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
30-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับการตรวจเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงบประมาณ 2560
30-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมรับฟังนโยบายและการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
26-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจ QCS
23-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองป้ายจราจร
23-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ร่วมประชุมอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Vido Conference)
22-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ร่วมประชุมอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Vido Conference)
19-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ร่วมประชุมอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Vido Conference)
18-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคม 2560
18-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 จัดประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา
18-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 เป็นประธานเปิดโครงการสัมนา เรื่อง "การควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง"
17-May-2017
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบอำนาญเจริญ
16-May-2017
วิศวกรใหญ่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 3
08-May-2017
สุ่มตรวจ (Spot Check) โครงการก่อสร้าง ขทช.ชัยภูมิ
05-May-2017
ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม การสำรวจสายทาง
05-May-2017
ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงนประกันคุณภาพ
05-May-2017
สำนักงานทางหลวงจัดตั้งหน่วยช่างน้ำหนักเคลื่อนที่
02-May-2017
สำนักงานทางหลวงจัดตั้งหน่วยช่างน้ำหนักเคลื่อนที่
01-May-2017
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ร่วมพิธีฯ วันสถาปนา ร.23 ครบรอบปีที่ 46
30-Apr-2017
ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
28-Apr-2017
กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประชุมติดตามการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน
28-Apr-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 สุ่มตรวจ (Spot Check) โครงการก่อสร้าง ขทช.นครราชสีมา
26-Apr-2017
สำนักงานทางหลวงชนบบที่ 5 (นครราชสีมา) ยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
21-Apr-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารผ่านระบบ Video Conference
21-Apr-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
20-Apr-2017
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา
19-Apr-2017
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนบุรีรัมย์
12-Apr-2017
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว
12-Apr-2017
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน
12-Apr-2017
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนสุรินทร์
11-Apr-2017
สำนักงานทางหลวงชนบบที่ 5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่
11-Apr-2017
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพานลำน้ำชี
10-Apr-2017
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพานจังหวัดนครราชสีมา
10-Apr-2017
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ตรวจติดตามโครงการ
10-Apr-2017
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ตรวจหน่วยบริการประชาชน
10-Apr-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
06-Apr-2017
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ลงพื้นที่ดำเนินการ Spot Check โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2560
05-Apr-2017
ผู้อำนวยการส่วนบูรณะประชุมส่วนครั้งที่ 2/2560
05-Apr-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ป้องปรามรถบรรทุกเกินน้ำหนัก
04-Apr-2017

โครงการประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประเมินประสิทธิผลงานฝึกอบรมบุคลากร อปท." ครั้งที่ 4/2560
03-Apr-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจสอบโครงการตามแผนงานบำรุงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
03-Apr-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันประสูติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
31-Mar-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ลงพื้นที่ดำเนินการ Spot Check จังหวัดบุรีรัมย์
31-Mar-2017
ผู้อำนวยการส่วนบูรณะพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานถนนลาดยาง
31-Mar-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) สำรวจสายทางการก่อสร้าง
28-Mar-2017
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเปิดสะพาน มิตรภาพ-พญาเย็น จังหวัดสระบุรี
25-Mar-2017
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว
25-Mar-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ลงพื้นที่ดำเนินการ Spot Check
24-Mar-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมหารื่อ เรื่องแนวทางขอใช้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาป่าหินงาม
24-Mar-2017
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ
อนุสาวลีเท้าสุรนารี
24-Mar-2017

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731

สทช.5 ออกกำลังกายทุกวันพุธครั้งที่ #12
02-Mar-2017