::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

   
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) บ.โกรกเดือนห้า   ต.สุรนารี   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา   30000
  โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731
  E-mail  :  drr5@drr.go.th
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เลขที่ 47   ถ.ราชสีมา-โชคชัย   ต.หนองบัวศาลา   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา   30000
  โทร. 0-4432-7497-8     โทรสาร. 0-4432-7499
  E-mail  :  nakhonratchasima@drr.go.th    
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ เลขที่ 378   ม.2   ต.บ้านเล่า   อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ   36000
  โทร. 0-4481-1763        โทรสาร. 0-4482-1990
  E-mail  :  chaiyaphum@drr.go.th
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เลขที่ 441   ถ.จิระ   ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.บุรีรัมย์   31000
  โทร. 0-4461-1502        โทรสาร. 0-4461-2669
  E-mail  :  buriram@drr.go.th
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ เลขที่ 350   ม.7   ต.นอกเมือง   อ.เมือง   จ.สุรินทร์   32000
    โทร. 0-4451-4054        โทรสาร. 0-4451-3463
  E-mail  :  surin@drr.go.th

 

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์