::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

03-May-2017 การจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบท ตารางรายละเอียดสายทางปี 55-61
16-Sep-2016 แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
  ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ 2560 - 2563
  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ บจ1.
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงิน
  แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวง
  แบบฟอร์มที่ใช้รายงานผลการดำเนินรายการ ทช.หมอทาง
  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ
  แบบฟอร์มราคาวัสดุท้องถื่น
  แบบฟอร์มรายงานผลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  แบบแสดงความจำนงขอย้าย
  หนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
   
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731