จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.)
20-Jul-2017

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและประมาณราคางานซ่อมบำรุงปกติและงานซ่อมบำรุงพิเศษ" วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560
22-May-2017
ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014



สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ออกสุ่มตรวจ Random Check ร่วมกับ สวว
29-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ออกสุ่มตรวจ Random Check ร่วมกับ สวว
28-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ออกสุ่มตรวจ Random Check ร่วมกับ สวว
27-Jun-2017
สทช.5 ประชุมจัดทำแผนสำรวจออกแบบและประมาณราคากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
27-Jun-2017
.สทช.5 ร่วมประชุมอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก
27-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ออกสุ่มตรวจ Random Check ร่วมกับ สวว.
26-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ประชุมจัดทำแผนสำรวจออกแบบและประมาณราคากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง

23-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ออกสุ่มตรวจ Random Check ร่วมกับ สวว.
22-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนถนนชำรุด
22-Jun-2017
สำนักงานทางหลวงชนบททที่ 5 ร่วมประชุมคณะตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ (QA)
22-Jun-2017

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
26-Sep-2016
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

20-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาต

20-Dec-2016
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรม
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ

16-Dec-2016


บทช.วังน้ำเขียวตัดหญ้า 2 ข้างทาง
28-Jun-2017
บทช.สีคิ้ว ปรับผิวจราจร สายนม.3044
26-Jun-2017
บทช.จักราช ติดตั้งป้าย สายนม.2039
26-Jun-2017
บทช.สีคิ้วซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
23-Jun-2017
บทช.จักราชทาสีหลักกิโลเมตร สายนม.2039
21-Jun-2017
บทช.วังน้ำเขียวซ่อมคอสะพานที่ชำรุด
21-Jun-2017
บทช.ประทายซ่อมบำรุงถนนในโครงข่าย
20-Jun-2017

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่




สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7    โทรสาร. 0-4437-0731