จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
25-Mar-2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธา
09-Feb-2016
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
20-Jan-2016

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014ผส.ทช.ที่ 5 ประชุมสัมมนาการเป็นพี่เลี้ยง อปท.
13-Jul-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจติดตาม Random Check งานก่อสร้างถนนในพื้นที่จังหวัดชัยภูม 13-Jul-2016
 สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
12-Jul-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ Vdo Conference
12-Jul-2016
 สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมประจำเดือน ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

12-Jul-2016
กิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษากับโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ โดยใช้ธรรมะ

12-Jul-2016
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการปี 2559
 
11-Jul-2016
ผส.ทช.ที่ 5 ประชุมชี้แจงการเวนคืนในชั้นสำรวจอสังหาริมทรัพย์
11-Jul-2016
สทช.ที่ 5 (นม.) สนับสนุนรถกึ่งพ่วงชานต่ำ เพื่อในการขนย้ายยุทโธปกรณ์รถสายพานลำเลียงพล
ของ ม.พัน 8 จังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่ค่ายสุรนาร

05-Jul-2016
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
05-Jul-2016

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านจ้อ - บ้านดงเปือย
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านพยุงมิตร - บ้าน
คลองสมบูรณ์
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.1017
แยก ทล.2 - บ้านเตยกระโตน
01-Jul-2015

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้กับ อปท.
12-Jul-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ" ลงพื้นที่ภาคสนาม
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ"
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ส่งเสริมองค์ความรู้แก่ อปท.ในพื้นที่
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ อปท. โดยนำคณะผู้อบรม
เรียนรู้จากสภาพพื้นที่จริง
26-May-2016


ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ หมอทาง
28-Jul-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
28-Jul-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ หมอทาง
25-Jul-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559
25-Jul-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว สำรวจเพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
13-Jul-2016

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731