จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
25-Mar-2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธา
09-Feb-2016
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
20-Jan-2016

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ Vdo Conference

02-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา), ขทช.ชัยภูมิ ,บทช.ซับใหญ่ , สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ,สถานีตำรวจภูธรหนองบัวและกองกำลัง
รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ บูรณาการร่วมกัน ในการตั้งด่าน
ชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนทางหลวงชนบท

02-Dec-2016
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ขานรับนโยบายรัฐบาล
ออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธ

02-Dec-2016
นายจิรุตน์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการ
ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และ บุรีรัมย

02-Dec-2016
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ ชัยภูม
02-Dec-2016
คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรม
"รวมพลังแห่งความภักดี"

22-Nov-2016
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ ผส.ทช.ที่ 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม
หลักสูตร " การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

18-Nov-2016
นายสมสมัย แก้วบุตรดี รส.ทช.ที่ 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส

18-Nov-2016
กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ
Vdo Conference

14-Nov-2016
กรมทางหลวงชนบท จัดฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ Vdo Conference
เรื่อง การลงข้อมูลราคากลาง ของกรมบัญชีกลาง

11-Nov-2016

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
26-Sep-2016
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้กับ อปท.
12-Jul-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ" ลงพื้นที่ภาคสนาม
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ"
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ส่งเสริมองค์ความรู้แก่ อปท.ในพื้นที่
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ อปท. โดยนำคณะผู้อบรม
เรียนรู้จากสภาพพื้นที่จริง
26-May-2016


ขทช.นครราชสีมา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัด คค.

30-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
23-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
23-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมด้านวิชาการงาน
ทางแก่ อปท.ในระดับพื้นที่"ครั้งที่ 1 /2560

22-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
22-Nov-2016

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7    โทรสาร. 0-4437-0731