จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
28-Jul-2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ ฯ (เพิ่มเติม)

27-Apr-2015
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ ฯ (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

22-Apr-2015

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014

สทช.5 ร่วมประชุมคู่มือประชาชนและอนุญาตบริการ 14 กระบวนงาน ผ่านระบบ VDO Conference

24-Jul-2015
สทช.5 ประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามแนวแผนปฏิบัติ
การบริหารความเสี่ยง

24-Jul-2015
สทช.5 ร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลพิกัดหมุดหลักฐาน
ผ่านระบบ VDO Conference

24-Jul-2015
สทช.5 ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักรถบรรทุก
24-Jul-2015
สทช.5 เลี้ยงอาหารกลางวัน และพัฒนาสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า จ. นครราชสีมา
21-Jul-2015
สทช.5 ร่วมประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฯ
21-Jul-2015
สทช.5 ร่วมพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2558
21-Jul-2015
สทช.5 ทำบุญขึ้นตึกใหม่ อาคาร สตว.
21-Jul-2015
สทช.5 ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
16-Jul-2015

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านจ้อ - บ้านดงเปือย
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านพยุงมิตร - บ้าน
คลองสมบูรณ์

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.1017
แยก ทล.2 - บ้านเตยกระโตน

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ.โคกขมิ้น - บ.โคกกระดวด

01-Jul-2015

สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร การซ่อมบำรุงทางและการประมาณราคางานผิวทาง คสล.และผิวทาง AC

21-Jul-2015
สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบทางและสะพานตามแบบมาตรฐาน อปท."
16-Jul-2015
สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ "
16-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ควบคุมคุณภาพผิวทาง AC,ผิวทาง คสล,ผิวทางเคพซิล"

18-Jun-2015


ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมตรวจงาน ณ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
29-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย ชย.3002 และสาย ชย.3013
29-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
29-Jul-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.หนองบัวแดง

24-Jul-2015
ผอ.ขทช.นม.ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการก่อสร้างถนนสาย ฉ
ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

21-Jul-2015

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731