จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา
และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

24-Sep-2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งนายช่างโยธาและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

04-Sep-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง นายช่างโยธาและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

17-Aug-2015

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014ผส.ทช.ที่ 5 , ผอ.กลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ สทช.5 ร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560

24-Nov-2015
ผส.ทช.ที่ 5 มอบเสื้อ "Bike For Dad" เพื่อใส่ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
24-Nov-2015
นายไพโรจน์ เริงสุทธิ์ ผอ.กวท ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการถนนดีทั่วไทย
24-Nov-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน ตุลาคม 2558
19-Nov-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน จังหวัดบุรีรัมย์
19-Nov-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ลงพื้นที่ ตรวจติดตามงานโครงการถนนดีทั่วไทย สายบ้านโคกเมือง - บ้านหนองคัน
จังหวัดบุรีรัมย

19-Nov-2015
นายเกรียงไกร เมืองโคตร ผอ.ส่วนบูรณะ สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน
ก่อสร้างถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

19-Nov-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา
19-Nov-2015
คณะจากสำนักบำรุง กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เพื่อตรวจเอกลักษณ์ ทช.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว

17-Nov-2015
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทซับใหญ่ ทำการติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม เพื่อลดอุบัติเหต
ุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

17-Nov-2015

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558

15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านจ้อ - บ้านดงเปือย
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านพยุงมิตร - บ้าน
คลองสมบูรณ์

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.1017
แยก ทล.2 - บ้านเตยกระโตน

01-Jul-2015

สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร การซ่อมบำรุงทางและการประมาณราคางานผิวทาง คสล.และผิวทาง AC

21-Jul-2015
สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบทางและสะพานตามแบบมาตรฐาน อปท."
16-Jul-2015
สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ "
16-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ควบคุมคุณภาพผิวทาง AC,ผิวทาง คสล,ผิวทางเคพซิล"

18-Jun-2015


ขทช.ชัยภูมิ ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสู่ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

24-Nov-2015
ขทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
23-Nov-2015
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
20-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ. อ.อบ้านเขว้า

19-Nov-2015
ขทช.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.4005
19-Nov-2015

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731