จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
20-Jan-2016

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014ผอ.กวท.ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน สายแยก ทล 225 - บ้านหลุบโพธิ์ จังหวัดชัยภูม
25-Jan-2016

ผส.ทช.ที่ 5 ลงพื้นที่ ชัยภูมิ - นครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามงานถนนลาดยาง สาย ชย.4035
22-Jan-2016

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายสิรภพ จึงสมาน) ตรวจเยี่ยม สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)
21-Jan-2016
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายสิรภพ จึงสมาน) ประชุมตรวจติดตามงาน ในเขตพื้นที่
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ณ สำนักทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

21-Jan-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่สุ่มตรวจ Spot Check ตามโครงการงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปี 2558-2559

21-Jan-2016
ผส.ทช.ที่ 5 เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
21-Jan-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559
20-Jan-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมประจำเดือน มกราคม 2558
20-Jan-2016
ผส.ทช.ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้าง ถนนสาย นม.6031 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
20-Jan-2016
ผส.ทช.ที่ 5 และ ผอ.ขทช.ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าขอพร ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

20-Jan-2016

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558

15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านจ้อ - บ้านดงเปือย
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านพยุงมิตร - บ้าน
คลองสมบูรณ์

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.1017
แยก ทล.2 - บ้านเตยกระโตน

01-Jul-2015

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) นำคณะฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สายทางบ้านท่าช้าง อ.จักราช
จ.นครราชสีมา

20-Jan-2016
ผอ.กวท. ประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตร " การควบคุมงานซ่อมสร้างโดยวิธี Ravement In Place Recycling"

20-Jan-2016
ผส.ทช.ที่ 5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การควบคุมงานซ่อมสร้างโดยวิธี
Ravement In Place Recycling"

20-Jan-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น"
12-Jan-2016
สทช.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร การซ่อมบำรุงทางและการประมาณราคางานผิวทาง คสล.และผิวทาง AC

21-Jul-2015


ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
บ้านสะพานหิน - บ้านสะพานยาว

04-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ระหว่างบ้านชวน - บ้านเพชร

04-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย ชย.4030
04-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
02-Feb-2016
บทช.ซับใหญ่ นำเครื่องจักรเข้าซ่อมสาย ชย.4035
01-Feb-2016

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731