จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ ฯ (เพิ่มเติม)

27-Apr-2015
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ ฯ (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

22-Apr-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

21-Apr-2015

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเร่งรัดติดตามงาน
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO Conference
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2558
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
18-Jun-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการโครงข่ายจังหวัดสุรินทร์
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม MOU
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชา
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามระบบ QCS
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT Analysis)
18-Jun-2015

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านจ้อ - บ้านดงเปือย
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านพยุงมิตร - บ้าน
คลองสมบูรณ์

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.1017
แยก ทล.2 - บ้านเตยกระโตน

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ.โคกขมิ้น - บ.โคกกระดวด

01-Jul-2015
สทช.5 (นคราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล. - บ.อ่างหิน
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายหนองลุมพุก - โกรกตาแป้น
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.2068 - บ้านโสกแจ้ง

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านหนองม่วง - บ้านห้วยไผ่

01-Jul-2015

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ควบคุมคุณภาพผิวทาง AC,ผิวทาง คสล,ผิวทางเคพซิล"

18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบระบบระบายน้ำข้างทาง "
18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบงานทางและสะพาน โดยใช้โปรแกรม
Road pack)"

18-Jun-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
18-May-2015


ขทช.ชัยภูมิ ตรวจติดตามและและเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ QCS. ชัยภูม
03-Jul-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย นม.3010 แยกทล.226 - บ้านพิทักษากร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

02-Jul-2015
ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว จัดประชุมชี้แจง การติดตั้งป้ายฯ
02-Jul-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
30-Jun-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย นม.4035 แยก ทล.2166 - อ.จักราช จ.นครราชสีมา

30-Jun-2015

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731