ผ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Facebook/Nmgames


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
   

สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมนำเข้าค่าพิกัดหลักฐานด้านภูมิศาสตร์
สารสนเทศ" ระยะที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference

28-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมสัมมนา การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม
และสื่อมวลชน

28-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2557
27-Oct-2014
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
27-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) อบรมการใช้งานระบบ CRD และ PMMS
27-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบคลังข้อมูล Data Warehouse
ระยะที่ 2 " รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference

16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย นม. 4047
16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านช่างน้ำหนัก สาย นม. 4057
16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 12 ปี
16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
ผ่านระบบ VDO Conference

16-Oct-2014

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.3462
บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ

26-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทช.นม.3127 - บ้าน
ทุ่งสว่าง

19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.201 - บ้านเขว้า
18-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย แยก ทล.2074 - บ้าน
ห้วยมะไฟ

11-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านหนองจาน - บ้าน
โสกดู่

09-Sep-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทางและสะพาน"
30-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
09-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557

27-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสบการณ์การควบคุมงาน
ก่อสร้างฐานรากสะพานขนาดใหญ่

25-Jun-2014


ทชจ.ชัยภูมิ นำเครื่องจักร บรรทุกเรือช่วยภัยแล้ง บ้านลำชี อำเภอ คอนสวรรค์
31-Oct-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ตั้งด่านช่างน้ำหนัก สาย ชย.3001 และ ชย.3002
29-Oct-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านยาง - บ้านกลาง
29-Oct-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557
28-Oct-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
28-Oct-2014

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731