จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
25-Mar-2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธา
09-Feb-2016
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
20-Jan-2016

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเปิดสะพาน มิตรภาพ-พญาเย็น จังหวัดสระบุรี
25-Mar-2017
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว
25-Mar-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ลงพื้นที่ดำเนินการ Spot Check
24-Mar-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมหารื่อ เรื่องแนวทางขอใช้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาป่าหินงาม
24-Mar-2017
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ
อนุสาวลีเท้าสุรนารี
24-Mar-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) โดยส่วนเครื่องกลลงพื้นที่ขุดลอกรางระบายน้ำ
21-Mar-2017
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง
21-Mar-2017
กรมทางหลวงชนบท จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ Video conference
20-Mar-2017
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ร่วมประชุมผ่าน Video Conferent
16-Mar-2017
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารประจำเดือน มีนาคม
16-Mar-2017

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
26-Sep-2016
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

20-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาต

20-Dec-2016
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรม
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ

16-Dec-2016


บทช.ประทาย ซ่อมบำรุงทางสาย นม.3053 แยก ทล..202 - บ้านวัดม่วง
24-Mar-2017
บทช.ประทาย ทาสีสะพาน สาย นม.1017 แยก ทล.2 –บ้านเตยกระโตน
24-Mar-2017
บทช.ประทายตัดหญ้าสองข้าง สาย นม.4043 แยก ทล.2175-บ.ผักาดหญ้า
24-Mar-2017
บทช.ประทายตัดหญ้าสองข้าง สาย นม.5028 แยก ทช.นม.4047 - บ.ยาง
24-Mar-2017
บทช.ประทายประชุมประเดือน มีนาคม 2560
24-Mar-2017
ขทช.นครราชสีมาร่วมประชุมสภากาแฟ
24-Mar-2017
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทางประจำเดือนมีนาคม
24-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านงานจราจรสงเคราะห์ทาสีหลักนาโค้ง สาย บร. 3012
24-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางสาย บร. 3047
24-Mar-2017

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

22-Mar-2017

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7    โทรสาร. 0-4437-0731